Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1202 (2007-2008)
Innlevert: 30.05.2008
Sendt: 02.06.2008
Besvart: 05.06.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Det oppleves som vanskelig å forstå både for privatbilister og næringsliv at fristen for å ta av piggdekk varierer fra medio mars til ultimo april. Som kjent er det i hele denne perioden tilfeldig om føret tilsier piggdekk. Undertegnede er klar over at fører skal tilpasse dekkene til føreforholdene, men det skaper usikkerhet og dagens variable dato kan i større grad føre til uenighet med kontrollmyndighet enn en fast dato med samme forbehold om føre ville gjort.
Vil statsråden fjerne den variable fristen til en fast dato?

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Jeg viser til min redegjørelse i vedlagte kopi av svar 5. mai 2008 på spørsmål nr. 989 fra stortingsrepresentant Andre N. Skjelstad, der jeg gjør rede for gjeldende regelverk og hensynene bak dette.

I spørsmålet hevdes at dagens variable frist for å ikke bruke piggdekk kan føre til mer ”uenighet” med kontrollmyndigheten enn en fast dato ville ha gjort.

Reglenes innhold og skjønnsmessige karakter må også gi seg utslag i hvordan bestemmelsene håndheves. Jeg anser derfor uenighet med kontrollmyndigheten om hvorvidt grunnlaget for å bruke piggdekk i det enkelte tilfelle foreligger, som en lite praktisk problemstilling. Fordelene med dagens utforming av regelverket, i form av mindre vegslitasje og redusert forurensning, er etter mitt syn uansett større enn eventuelle ulemper forbundet med at det i Sør-Norge gjelder en variabel frist knyttet opp mot påsken.

Jeg viser for øvrig til at selv om datoen for avslutning av piggdekksesongen i Sør-Norge er ”variabel” i den forstand at tidspunktet for påsken varierer, så er likevel fristen klar og praktikabel i relasjon til at den alltid er første mandag etter 2. påskedag.

Det er min oppfatning at gjeldende regelverk virker tilfredsstillende, og gir hensiktsmessig rom for avveining mellom de ulike hensyn som gjør seg gjeldende.

Vedlegg til svar:

Svar på skriftlig spørsmål nr. 989 (2007-2009):

http://epos.stortinget.no/SpmDetalj.aspx?id=40152