Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:1203 (2007-2008)
Innlevert: 30.05.2008
Sendt: 02.06.2008
Besvart: 10.06.2008 av finansminister Kristin Halvorsen

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Vil ha nye varebilregler, Bilimportørenes landsforening mener at Norge må ta i bruk EUs varebildefinisjoner også når det gjelder fastsettingen av avgiftsnivået for varebiler. Dagens regelverk oppmuntrer næringsdrivende til å kjøpe større og mer forurensende biler enn det man har behov for på grunn av dagens avgiftsregler.
Vil statsråden endre dagens avgiftssystem for varebiler slik at dette blir i tråd med EUs regelverk, og samtidig bidra til å redusere utslippene fra denne typen biler?

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Engangsavgiften er delt inn i 9 avgiftsgrupper med forskjellige satser og struktur. Varebiler inngår i avgiftsgruppe b sammen med lette lastebiler. For disse skal det svares 22 pst av avgiften under avgiftgruppe a, som blant annet omfatter personbilene.

At varebiler har lav avgift, henger sammen med at typiske næringskjøretøyer er forsøkt skjermet i engangsavgiften. Det betales for eksempel ikke engangsavgift for tunge lastebiler. Kjøretøy som hovedsakelig er egnet for bruk i næring, men også kan benyttes som alternativer til personbiler, herunder varebiler, betaler en prosentandel av engangsavgiften på personbiler.

Avgrensningen av hvilke kjøretøy som skal henføres under de ulike avgiftsgruppene bygger på tekniske kriterier. Dette er i utgangspunktet definert i veimyndighetenes regelverk, som igjen bygger på EUs felles regelverk. For en del kjøretøytyper opereres det i tillegg med egne norske avgiftsmessige definisjoner. Dette gjelder blant annet varebilene. Det høye nivået på engangsavgiften skaper en del uheldige tilpasninger, særlig ved at det kan være lønnsomt å anskaffe typiske næringskjøretøyer til privat bruk. Dette har ført til at avgrensinger og definisjoner i avgiften har blitt endret flere ganger. I 2001 ble for eksempel det såkalte kassekravet for varebiler innført. Denne typen avgrensninger er på mange måter en nødvendig følge av at engangsavgiften er delt inn flere avgiftgrupper med ulik sats. Utfordringen ligger i å utforme avgrensningene slik at de treffer i tråd med intensjonen.

Finansdepartementet har mottatt et innspill fra Bilimportørenes landsforening, med forslag til nye regler om den avgiftsmessige behandlingen av varebiler. Forslaget går i korte trekk ut på å benytte de kjøretøytekniske definisjonene i avgiftssammenheng, samtidig som muligheten for å bygge kjøretøyet om til personbiler etter registrering avskjæres. Forslaget er interessant, og departementet har sendt innspillet til Toll- og avgiftsdirektoratet for kommentar. Departementet vil vurdere innspillet når direktoratets tilbakemelding foreligger.

Jeg vil for øvrig presisere at EUs varebildefinisjoner ikke har noen betydning for fastsettelsen av selve avgiftsnivået for varebiler.