Skriftlig spørsmål fra Bjørg Tørresdal (KrF) til arbeids- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:1208 (2007-2008)
Innlevert: 02.06.2008
Sendt: 02.06.2008
Besvart: 10.06.2008 av arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen

Bjørg Tørresdal (KrF)

Spørsmål

Bjørg Tørresdal (KrF): Vilkårene for religionsfriheten i Iran står i fare for å bli ytterligere forverret. Regimet i Teheran slår til mot religiøse minoriteter og konvertitter. Ifølge Aftenposten 31.05.08 er hele ledelsen for bahaiene anholdt sammen med nyomvendte kristne. I forslaget til ny straffelov som foreligger i Teheran, skal frafall fra islam straffes med døden.
Vil det føre til en ny praksis i behandlingen av asylsøknader til iranske konvertitter dersom denne loven vedtas?

Begrunnelse

Forslaget til ny straffelov skal nå behandles av Irans nasjonalforsamling. Dersom det vedtas, vil det innebære en skjerpelse av dagens praksis. UDI mener ifølge Aftenposten at konvertittene ikke har kommet i en "spesielt utsatt posisjon" og har derfor valgt å avslå asylsøknadene deres. KrF er bekymret for at utlendingsforvaltningen ikke ser alvoret i utviklingen vi nå ser i Iran.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Det er som kjent Utlendingsdirektoratet (UDI) og Utlendingsnemnda (UNE) som behandler enkeltsaker etter utlendingsloven. Jeg legger til grunn at de overholder Norges internasjonale forpliktelser i asylsaker, og at personer som søker asyl i Norge og som har et beskyttelsesbehov i henhold til våre folkerettslige forpliktelser, får den beskyttelsen de har krav på. Dette omfatter bl.a. personer som er vernet mot retur til hjemlandet i henhold til Flyktningkonvensjonen. Det følger av Flyktningkonvensjonen at forfølgelse på grunnlag av religion danner grunnlag for flyktningstatus.

Jeg vil også understreke at utlendingsmyndighetene har meget god kunnskap om forholdene i Iran. Utlendingsforvaltningens enhet for landinformasjon, Landinfo, bidrar med landinformasjon til både UDI og UNE. Landinfo har sitt hovedfokus på menneskerettighetssituasjonen i land Norge mottar flyktninger og asylsøkere fra. Situasjonen for etniske og religiøse minoriteter, politisk opposisjonelle, menneskerettighetsforkjempere og sårbare sosiale grupper står sentralt. Landinfo er godt oppdatert om situasjonen for religiøse minoriteter og konvertitter i Iran, og de videreformidler fortløpende oppdatert informasjon til beslutningstakere i UDI og UNE.

Det har for øvrig til nå ikke foreligget opplysninger som tilsier at konvertitter generelt står i fare for forfølgelse eller straffereaksjoner i Iran. En asylsøknads utfall vil avhenge av hvordan UDI og UNE på individuelt grunnlag vurderer den enkelte søkers risiko for alvorlige reaksjoner i fremtiden. Hvilken betydning en eventuell endring i iransk straffelov vil ha, er det for tidlig å si noe om.

Av UDIs praksisnotat om Iran fremgår at det ikke er holdepunkter for å hevde at bahaier på generelt grunnlag er gjenstand for forfølgelse i Iran. Det blir imidlertid alltid foretatt en individuell vurdering av den enkelte søkers beskyttelsesbehov.

Jeg har som nevnt tillit til at utlendingsforvaltningen foretar vurderinger i asylsakene på en forsvarlig måte basert på oppdatert informasjon, og at praksis er i tråd med våre folkerettslige forpliktelser.