Skriftlig spørsmål fra Ine M. Eriksen Søreide (H) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1214 (2007-2008)
Innlevert: 03.06.2008
Sendt: 03.06.2008
Besvart: 11.06.2008 av kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell

Ine M. Eriksen Søreide (H)

Spørsmål

Ine M. Eriksen Søreide (H): Stortinget har vedtatt å utvide timetallet på barnetrinnet med 5 uketimer à 60 minutter på 1.-4. trinn fra høsten 2008. I høringsbrevet til kommunene skriver departementet at "I gjennomsnitt får elevane på desse trinna ein auke på noko over ein time i veka, til om lag 18,5 timar." Dette gjelder altså elevene på 1.-4. trinn.
Hvor langt har Regjeringen etter denne utvidelsen igjen for å nå løftet i Soria Moria-erklæringen om 28 undervisningstimer i uken på barnetrinnet?

Begrunnelse

I St.meld. 16 (2006-2007) "... og ingen sto igjen" skriver Regjeringen at "Regjeringen vil gjennomføre en gradvis utvidelse av skoledagen på de laveste trinnene fra 21 timer til 28 timer per uke." I Soria Moria-erklæringen står det at "lengden på skoledagen skal trappes opp til 28 undervisningstimer i uka på barnetrinnet." Siden Regjeringen opererer med ulike begreper, er det ønskelig å fastslå hvor mye som gjenstår før Regjeringens løfte om 28 uketimer på barnetrinnet er innfridd.

Bård Vegar Solhjell (SV)

Svar

Bård Vegar Solhjell: Fag- og timefordelingen for Kunnskapsløftet er fastsatt i enheter á 60 minutter, og redegjørelsen i dette brevet bruker bare den enheten. Regjeringen har som mål å utvide timetallet opp mot gjennomsnittlig 21 timer per uke på barnetrinnet som tilsvarer målet om 28 timer á 45 minutter. Det vil gi de yngste elevene en mer helhetlig dag, med bedre muligheter for tilpasset opplæring. Det første store steget har vi tatt nå, med fem nye uketimer fra skolestart i august 2008. De fem timene skal brukes til å styrke norsk, engelsk og matematikk på de fire første trinnene.

For å oppnå et gjennomsnittlig timetall på barnetrinnet på 21 timer per uke, er det behov for en ytterligere timetallsutvidelse på til sammen 12 timer i årene som kommer.