Skriftlig spørsmål fra Ine M. Eriksen Søreide (H) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1215 (2007-2008)
Innlevert: 03.06.2008
Sendt: 03.06.2008
Besvart: 10.06.2008 av kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell

Ine M. Eriksen Søreide (H)

Spørsmål

Ine M. Eriksen Søreide (H): Stortinget har vedtatt å utvide timetallet på barnetrinnet med fem uketimer à 60 minutter på 1.-4. trinn fra høsten 2008. Konsekvensen av å fordele timene på de fire første trinnene er at nåværende minstetimetall i fagene norsk, matematikk og engelsk på 1.-7- årstrinn må splittes opp til en timebolk på 1.-4. trinn og timebolk på 5.-7. trinn. Departementet ønsker samtidig ikke å splitte opp timetallet i de øvrige fagene på barnetrinnet.
Hva er begrunnelsen for dette?

Begrunnelse

Regjeringen har ved den forestående timetallsutvidelsen valgt å følge Bondevik II-regjeringens vektlegging av basisfagene, noe som er positivt. Utvidelsen skal gjennomføres med at norsk styrkes med to uketimer, matematikk styrkes med to uketimer og engelsk styrkes med en uketime. Ifølge Kunnskapsdepartementet medfører denne utvidelsen at elevene på de fire første årstrinnene får en økning i uketimene på noe over én time i uken, til rundt 18,5 timer. Timetallet fra Læreplanverket er de timer som elevene har rett til å få og som skoleeier har plikt til å gi. Det er ønskelig å beholde en god oversikt over timetallet som tilbys elevene i løpet av barnetrinnet, og undertegnede er derfor undrende til departementets ønske om at basisfagene og øvrige fag skal splittes opp i ulike timebolker.

Bård Vegar Solhjell (SV)

Svar

Bård Vegar Solhjell: Fra skolestart i august 2008 styrkes timetallet med til sammen fem uketimer fordelt på de fire første trinnene. Det er viktig at elevene får bedre mulighet for innlæring av grunnleggende ferdigheter tidlig i skoleløpet.

Under den forrige regjeringen ble fag- og timefordelingen for Kunnskapsløftet fastsatt med en samlet timebolk for hele barnetrinnet fra 1. til 7. trinn i hvert fag. I departementets høring på timetallsutvidelsen i 2008 ble høringsinstansene derfor særskilt bedt om å uttale seg om hvorvidt det var ønskelig å innføre en deling av timetallet i de øvrige fagene, slik det nå gjøres i norsk, matematikk og engelsk.

Et klart flertall av høringsinstansene ønsket å beholde den lokale muligheten til å fordele de øvrige fagene på enkelttrinn ut fra et nasjonalt minstetimetall for 1. – 7. trinn. Skoleeier er ansvarlig for at timetallet for elevene på de ulike trinnene er tilpasset kompetansemålene i læreplanene for fag. Jeg vil følge med på hvordan dette ansvaret ivaretas.