Skriftlig spørsmål fra Øyvind Halleraker (H) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1217 (2007-2008)
Innlevert: 03.06.2008
Sendt: 04.06.2008
Besvart: 13.06.2008 av olje- og energiminister Åslaug Haga

Øyvind Halleraker (H)

Spørsmål

Øyvind Halleraker (H): Det foreligger søknad om konsesjon for bygging av kraftverk i Eiriksdal og Lånefjorden, i henholdsvis Høyanger og Balestrand kommune. Fylkeskommunen har gått inn for en utbygging i Lånefjorden. Saken har tilsynelatende stoppet opp i departementet.
Hva kan statsråden gjøre for å medvirke til at søknaden nå ferdigbehandles slik at anlegget kan komme i gang?

Begrunnelse

Lånefjordalternativet vil i utgangspunktet med søknaden gi nærmere 50 GWH mer i dette alternativet enn alternativ utbygging i Eiriksdal. Det vil også utløse et potensial for utbygging av ytterligere 92 GWH i nærområdet til Lånefjorden. Det er også miljøvennlig ren fornybar energi og verdifull næringsutvikling i distriktet. Lånefjordalternativet vil gi miljøgevinst ved at eksisterende bedrifter på Nessane kan fornyes med ren fornybar energi gjennom tilkoblingspunkt i Lånefjorden til 132kV kabel. Det vil og spare CO2-utslipp fra mer enn 1,2 millioner liter fyringsolje årlig bare på en bedrift i overgang til elektrisk kraft.
Lånefjordalternativet vil gi etterspurt og ferdig regulert boligområde, område for hytteutleie, båthavn, badeplass og næringsområde ved en ren og fiskerik fjord.
Fylkesutvalget i Sogn og Fjordane har i sak 93/06 gjort vedtak om at Lånefjordalternativet er det beste alternativet og har tilrådd det.

Åslaug Haga (Sp)

Svar

Åslaug Haga: Statkraft Energi AS (Statkraft) har søkt om tilleggsutbygging i det allerede regulerte og utbygde Høyangervassdraget. Statkraft søker primært om å bygge Eiriksdal kraftverk i Høyanger kommune, som vil gi et tillegg i kraftproduksjonen på ca 99 GWh/år. Subsidiært søker Statkraft om å bygge Lånefjord kraftverk i Balestrand kommune, som i utgangspunktet vil gi et tillegg i kraftproduksjonen på ca 144 GWh/år.

NVE anbefaler i sin tilråding at Statkraft gis konsesjon for Eiriksdal kraftverk som etter NVEs vurdering er det beste alternativ.

Departementet var på befaring i utbyggingsområdet i september 2007, og i den forbindelse ble det avholdt møte med Høyanger og Balestrand kommuner. Videre har departementet i mai i år hatt nye møter med Høyanger og Balestrand kommuner og med Sogn og Fjordane fylkeskommune.

Som representanten Halleraker er jeg også opptatt av å utnytte den fornybare vannkraften til vår kraftoppdekning. Samtidig ber jeg om forståelse for at det må foretas en grundig konsesjonsbehandling der alle interesser avveies mot hverandre.

Saken er nå til sluttbehandling i departementet. Det tas sikte på en snarlig avgjørelse.