Skriftlig spørsmål fra Kenneth Svendsen (FrP) til arbeids- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:1219 (2007-2008)
Innlevert: 03.06.2008
Sendt: 04.06.2008
Besvart: 10.06.2008 av arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen

Kenneth Svendsen (FrP)

Spørsmål

Kenneth Svendsen (FrP): I dom den 21.5.2008 sier Oslo tingrett at den er uenig med NAV i at ThyssenKrupp Monolift AS ble avvist i anbudskonkurransen om levering av trappeheiser.
Mener statsråden at avvisning av premissene i tingrettens dom bør opprettholdes til tross for tingrettens klare dom i denne saken?

Begrunnelse

I dom den 21. mai 2008 sier Oslo tingrett at den er uenig med NAV i at ThyssenKrupp Monolift AS ble avvist i konkurranse om leveranse av trappeheiser. Retten sier vider at den feilen som medførete avvisning lett kan rettes , uten at det bryter med noe regelverk.
ThyssenKrupp er en sentral leverandør av trappeheiser til funksjonshemmede. Som følge av en "fillefeil" er de blitt avvist fra en pågående konkurranse, og dette vil mest sannsynlig føre til at selskapet må avvikles. I dommen fra tingretten sier retten at det var galt å avvise tilbudet fra ThyssenKrupp Monolift AS, og at man lett kunne rettet opp denne feilen fra NAVs side. Retten sier at de er uenig med NAV. Men så sier retten videre at det må foreligge kvalifisert urimelighet før domstolene kan sette til side en avgjørelse fra offentlige myndigheter i en anskaffelsesprosess. Under tvil mener retten det ikke foreligger slik kvalifisert urimelighet. Det er altså fullt mulig for NAV å ta tilbudet fra ThyssenKrupp inn igjen i anbudskonkurransen, men dette avviser NAV. Det er synd at ThyssenKrupp Monolift AS skal avvises uansett hvilke kostnader det måtte få for anskaffelse av trappeheiser.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Jeg har fått opplyst av Arbeids- og velferdsdirektoratet at Arbeids- og velferdsetaten avviste tilbudet på trappeheiser fra ThyssenKrupp Monolift AS (Thyssen) fordi det manglet priser i innlevert tilbud. Thyssen la ned påstand om at Arbeids- og velferdsetaten hadde brutt kravene til god anbuds- og forretningsskikk i anbudsprosessen når etaten avviste tilbudet, og at retten måtte sette avvisningsvedtaket til side.

Retten uttalte: "Retten meiner ein kan forsvare vedtaket til NAV, sjølv om retten er usamd. Retten har difor kome til at det ikkje er grunnlag for retten til å gjere om vedtaket".

Retten mente at Arbeids- og velferdsetaten kunne ha hentet inn de manglende prisene. Arbeids- og velferdsdirektoratet opplyser at de ikke er enig i rettens vurderinger på dette punktet. Direktoratet mener at det heller ikke var mulig å rette feilen på annen måte uten at det ville være i strid med forhandlingsforbudet i regelverket om offentlig anskaffelse. Direktoratet mener fortsatt at det ut fra anskaffelsesregelverket forelå en plikt til å avvise tilbudet når priser manglet. Dersom Arbeids- og velferdsetaten skulle ta Thyssens produkter inn i evalueringen igjen, og la Thyssen komplettere prisene, ville andre tilbydere kunne saksøke etaten med anførsel om at dette er i strid med anskaffelsesreglene og de ville etter direktoratets vurdering antakelig vunnet frem. Det har derfor opprettholdt avvisningen.

Jeg har fått opplyst at Thyssen har påanket dommen og at den derfor ikke er rettskraftig. Som følge av dette, ønsker jeg ikke å kommentere saken utover å videreformidle de opplysninger jeg har innhentet fra Arbeids- og velferdsdirektoratet.