Skriftlig spørsmål fra André Oktay Dahl (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:1220 (2007-2008)
Innlevert: 03.06.2008
Sendt: 04.06.2008
Besvart: 10.06.2008 av justisminister Knut Storberget

André Oktay Dahl (H)

Spørsmål

André Oktay Dahl (H): Hva vil statsråden konkret gjøre for å sikre at politiet i Follo får styrkede driftsbudsjetter og får anledning til å nytte sine ressuser på en bedre måte?

Begrunnelse

Østlandets Blad har gjennom lengre tid vist hvordan effekten av manglende politiressurser har bidratt til at Follo politidistrikt ikke oppnår de resultatene som innbyggerne og politiet selv forventer. Senest dokumenterer avisen en situasjon som allerede er vel kjent fra Oslo politidistikt, nemlig at politiets ressurser bindes opp til oppgaver som kunne ha vært løst av andre. I over tre uker har åtte polititjenestemenn blitt satt til å transportere og passe på fire litauere i en større narkotikarettssak i lagmannsretten. Daglig tappes ikke bare Ås lensmannskontor, men også andre enheter for store menneskelige ressurser.
Lokalpolitikere av alle farger har i lengre tid anmodet statsråden om å bidra til å avbøte Follo-politiets ressurssituasjon i forbindelse med behandlingen av revidert nasjonalbudsjett og det kommende statsbudsjett. 2008 skulle ifølge statsråden være "politiets år". Det har det blitt, men med motsatt fortegn. Så langt har politidistrikter over hele landet opplevd reelle kutt i driftsbudsjettene når ekstramidler til gjennomføring av DNA-reform, nødnett mv. er trukket fra. Sentrale myndigheters stadige øremerking av midler til ulike prosjekter bidrar også negativt. Høyre har derfor foreslått en politistudie for å skape større samsvar mellom oppgaver og økonomiske rammer, økt bruk av sivil arbeidskraft og en aktiv seniorpolitikk for å sikre at kompetente politifolk står lenger i jobb. I revidert nasjonalbudsjett står det ikke et ord om verken en seniorpolitikk som kan holde politifolk lenger i arbeid, bedre bruk av sivilt ansatte eller løfter om en bedret driftssituasjon. Jeg viser i denne sammenheng også til at statsråden i svar på spørsmål nr. 1104, datert 29.05.2007 fra undertegnede uttalte at " Follo politidistrikt har en tilfredsstillende ressurssituasjon sammenlignet med øvrige politidistrikt" da undertegnede påpekte at fordelingsnøkkelen for de ulike politidistriktene ikke fanger opp særegenhetene i forhold til geografisk størrelse og innbyggertall, noe som i realiteten medfører en diskriminering av Follo i forhold til sammenliknbare politidistrikt av tilsvarende størrelse og med samme politifaglige utfordringer. Follo-politiets forslag om å legge ned 10 av 13 lensmannskontor kunne oppfattes som et nødrop fra deres side, men ser nå ut til å bli lagt på is blant annet av hensyn til det forebyggende arbeidet som kunne ha blitt skadelidende ved en slik omstrukturering. Undertegnede er glad for at Høyres engasjement sammen med lokale politikere her derfor ser ut til å ha hatt en effekt. Behovet for andre tiltak som kan styrke politiet slik at det blir i stand til å gjøre en jobb som er mer i tråd med publikums og politiets forventninger til seg selv, er presserende og forutsetter politiske grep fra statsrådens side.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Politibudsjettet er økt med en halv milliard kr i perioden 2006 - 2008. I tillegg til dette kommer kompensasjon for lønns- og prisstigning. Senest i revidert nasjonalbudsjett for i år har regjeringen foreslått at budsjettet for politiet økes med nesten 75 mill. kr. Det er således store økninger som er foretatt de senere år. Det er Politidirektoratet som fordeler budsjettet til politidistriktene på bakgrunn av det årlige budsjettet som vedtas av Stortinget. Politidistriktene tildeles en ramme og det er opp til politimesteren å anvende ressursene i politidistriktene på en slik måte at det gir en mest mulig effektiv kriminalitetsbekjempelse og best mulig resultater på alle de områder politiet har ansvaret for. Jeg vil i denne forbindelse vise til St.meld. nr. 22 (2000-2001) Politireform 2000 Et tryggere samfunn, jf Innst. S. nr. 241 (2000-2001) hvor prinsippene for rammebudsjettering i politiet er beskrevet.

Det er viktig at politidistriktene utnytter ressursene best mulig. Organisering er ett virkemiddel for å få dette til. Ifm evalueringen av Politireform 2000, som ble gjennomført i 2006, påpekes at det er for mange små distrikter og at organiseringen på tjenestenivå er lite rasjonell. Lensmannsdistriktene bør ha en størrelse som sikrer tilstrekkelig oppgavetilfang og mulighet for å rekruttere og beholde kompetanse. Evalueringen peker også på det potensialet som ligger i et utvidet samarbeid med og engasjement fra kommunale myndigheter og andre lokale aktører. Justiskomiteen har også ifm behandlingen av Politirollemeldingen åpnet for justering i organiseringen lokalt. Follo politidistrikt ble, sammen med Hordaland politidistrikt, utpekt som forsøksdistrikter hvor grensereguleringer, etablering av politiråd og deltakelse i offentlige servicekontorer skal ses i sammenheng i arbeidet med å videreutvikle organisasjonen lokalt.

Follo politidistrikt har fått økninger i budsjettene ut fra den ressursfordelingsmodellen som brukes, og har en tilfredsstillende ressurssituasjon sammenlignet med øvrige politidistrikt.

Som det framgår av Soria Moria-erklæringen mener regjeringen at det er behov for å øke bemanningen i politi- og lensmannsetaten. Vi har allerede lagt grunnlaget for dette ved at det de to siste årene er tatt opp hele 432 studenter ved Politihøgskolen.

Etter min mening er det i tillegg til å utdanne flere polititjenestemenn også viktig å rekruttere personell med annen utdanning, eksempelvis arrestforvarere, for å frigjøre polititjenestemenn for politioppgaver. Et annet viktig tiltak vil også være å få erfarne polititjenestemenn til å stå lenger i arbeid. I dag går polititjenestemenn i gjennomsnitt av med pensjon når de er 58 1/2 år.

Politidirektoratet har fått i oppdrag å utrede politi- og lensmannsetatens utdannings- og bemanningsbehov, både når det gjelder politiutdannet personell og personell med annen utdanning, frem til år 2015. Denne utredningen vil bli overlevert til Justisdepartementet om kort tid, og vi vil da ha et langt bedre grunnlag for å planlegge bemanningsbehovet i politi- og lensmannsetaten framover. Denne utredningen vil også omhandle de forhold som Høyre ønsker skal tas opp i en politistudie.