Skriftlig spørsmål fra Leif Helge Kongshaug (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1224 (2007-2008)
Innlevert: 04.06.2008
Sendt: 04.06.2008
Besvart: 12.06.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Leif Helge Kongshaug (V)

Spørsmål

Leif Helge Kongshaug (V): Også i år forsinker Stavbrekkfonna åpningen av riksveg 63 mellom Geiranger og Grotli. Denne vegen er innfallsporten østfra til Geiranger. Enda nå i begynnelsen av juni måned er ikke vegen åpnet bortsett fra nå nylig noen få timer pr. dag.
Hva vil og kan statsråden foreta seg for at denne vegen kan være stabil åpen i hvert fall om sommeren i turistsesongen?

Begrunnelse

Geiranger og Geirangerfjorden er en av Norges største og mest attraktive reiselivsdestinasjoner. Det er vel kjent at Geirangerområdet står på Unesco sin verdensarvliste. Det er veldig positivt, men medfører også forpliktelser.
Norges medlem i styret uttaler ifølge Sunnmørsposten at det ikke er en evigvarende status. Steder som er på lista nå, kan falle ut hvis det er grunnlag for det. I så tilfelle ville det vært en "katastrofe" i reiselivssammenheng.
Det er åpenbart et minus i verdensarvsammenheng, for reiselivet og hele Norge, at det markedsføres destinasjoner i landet som når turistene kommer, blir møtt med stengt veg. Dette vil på sikt virke inn på Norges reiselivsomdømme.
Aktuelle tiltak er montering av snøanker. Dette er arbeid forbundet med fare for de som skal utføre det, og gir ikke noen optimal løsning. Med årets tiltak er det blitt brukt tosifrede millionbeløp i forbindelse med snøanker, men fra faglig hold er det en tunnel samt omlegging av vegen et kort stykke som vil gi en god og fremtidsrettet løsning. Det må også nevnes den frustrasjon og tap av inntekter for reiselivsrelatert næringsvirksomhet som stengt innfallsport til Geiranger medfører.
Til slutt nevnes at det også er et mål å få spredt reiselivstrafikken i sommerhalvåret. Dette ut fra både miljø-og næringssynspunkt. Å øke trafikken i de såkalte "skuldersesongene" er viktig for lønnsomheten i reiselivsrelaterte næringsforetak.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Det er krevende å sikre en tidlig åpning av rv 63 mellom Oppland grense og Geiranger. Stavbrekkfonna er en stor utfordring, men det finnes flere skredløp mellom rv 15 og Djupvasshytta enn Stavbrekka, og de kan også skape problemer for åpningen av vegen. I tillegg er det behov for å sikre Kvanndalsbotn. Det er begrenset hvor tidlig vegen kan åpnes selv om rasene er sikret. Blant annet krever tidligere åpning tidligere start på snøfresingen, og dette kan også virke begrensende for åpningen av vegen.

Det er teknisk mulig å få til en permanent sikring av rv 63 gjennom å bygge lange tunneler og legge om vegen. Dette vil imidlertid være et svært kostbart prosjekt som Møre og Romsdal fylkeskommune ikke har prioritert i sitt handlingsprogram for øvrige riksveger. Heller ikke Oppland fylkeskommune har prioritert midler til permanent sikring av Stavbrekka.

Montering av snøanker i Stavbrekkfonna er et ledd i arbeidet med å finne alternative måter å sikre vegen på. I 2005 og 2006 ble det montert 230 snøanker i Stavbrekka. Dette forsøket var ikke vellykket, og de fleste snøankrene er nå revet bort av snøras. I sommer skal det gjøres et nytt forsøk på å montere snøanker på den østre delen av Stavbrekka. Blir dette vellykket, vil det bli montert snøanker også i vestre del av Stavbrekka.

Sikringen av de øvrige rasløpene på rv 63 mellom Oppland grense – Geiranger er avhengig av at Møre og Romsdal fylkeskommune prioriterer midler til sikring av strekningen.

Jeg vil også vise til at det er startet opp et planarbeid med sikte på rassikring på rv 63 av helårsvegen mellom Eidsdal og Geiranger. Strekningen er normalt stengt mellom 3 og 10 døgn i året på grunn av snøras mellom Eidsdalsvatnet og Korsmyra. Tiltaket er ikke prioritert av Møre og Romsdal fylkeskommune.