Skriftlig spørsmål fra Dagfinn Høybråten (KrF) til statsministeren

Dokument nr. 15:1225 (2007-2008)
Innlevert: 04.06.2008
Sendt: 04.06.2008
Besvart: 12.06.2008 av statsminister Jens Stoltenberg

Dagfinn Høybråten (KrF)

Spørsmål

Dagfinn Høybråten (KrF): Det er bred politisk enighet om å tilstrebe god dialog og samarbeid mellom myndighetene og fiskerinæringen når det gjelder petroleumssektorens letevirksomhet i fiskeriområder.
Vil Regjeringen ta et nytt initiativ som kan bidra til at konflikten med Norges Fiskarlag om seismikkskyting på Nordland VII bilegges slik at en unngår et økende konfliktnivå framover?

Begrunnelse

Regjeringen har vedtatt å igangsette seismikk-skyting i den sørlige delen av Nordland VII, og blåkveitefisket er stengt i den delen hvor seismikk skytes. Denne løsningen er avvist av Fiskarlaget etter nøye vurdering. Fiskeriorganisasjonen føler seg overkjørt når de råd som blir gitt, etter grundige og vanskelige avveininger ikke blir tatt til følge. En beslutning som å utvide perioden for skyting fra seks uker til fire måneder oppleves provoserende, og Fiskarlaget mener Regjeringen har lagt seg på en konfrontasjonslinje i denne saken, stikk i strid med løfter og føringer gitt i forbindelse med forvaltningsplanen.

Jens Stoltenberg (A)

Svar

Jens Stoltenberg: Ved behandlingen av St.meld. nr. 8 (2005 – 2006) Helhetlig forvaltning av det marine miljø i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten sluttet Stortinget seg til forslaget om at Oljedirektoratet innen revideringen av forvaltningsplanen i 2010 skal gjennomføre geologisk kartleggingsarbeid i Nordland VII og Troms II, herunder seismikkinnsamling.

For 2008 planla Oljedirektoratet opprinnelig å gjennomføre seismiske undersøkelser i Nordland VII og Troms II i tidsrommet 15. mai -14. september. Dette førte til negative reaksjoner fra fiskerikretser. Innvendingene var særlig knyttet til konsekvensene for det tidsbegrensede fisket etter blåkveite.

Det har på denne bakgrunn blitt avholdt møte mellom Fiskeri- og kystdepartementet, Olje- og energidepartementet og fiskeriorganisasjonene om saken. For å skjerme fisket etter blåkveite fra de seismiske undersøkelsene besluttet regjeringen etter dette å dele Nordland VII i en sørlig og en nordlig del. Fisket etter blåkveite i den sørlige delen åpnes i perioden 4. august til 23. august, mens fisket i den nordlige delen, sammen med resten av området nord for 62° N, er åpent for blåkveitefiske fra 26. mai til 29. juni. Mens blåkveitefisket pågår i nord, vil seismikkinnsamlingen holde seg i den sørlige delen, og omvendt i august.

I tillegg har regjeringen bestemt å innføre flere krav til hvordan de seismiske undersøkelsene i dette området skal gjennomføres. Formålet med de nye kravene er å sikre at seismikkinnsamlingen i minst mulig grad påvirker fisket i området.

Som det framgår av det ovenstående, har vi gjennomført flere tiltak for å hindre at det oppstår konflikt mellom den geologiske kartleggingsarbeidet og blåkveitefisket. Vi er innstilt på en fortsatt aktiv dialog med næringene for å legge til rette for god sameksistens.