Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1227 (2007-2008)
Innlevert: 04.06.2008
Sendt: 05.06.2008
Besvart: 12.06.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Jeg har tidligere tatt opp spørsmål om offentlige toaletter langs stam- og riksveinettet vinterstid knyttet til kjøre- og hviletidsbestemmelser for yrkessjåfører. Det nærmer seg sommerstid, og det gir grunnlag for nytt spørsmål om toalettforhold for yrkessjåfører i de varmere årstidene der denne tjenesten er levert i regi av SVV.
Hva gjøres for å sikre at offentlige toaletter langs stam- og riksveier i regi av Statens vegvesen har god standard og godt vedlikehold i sommerhalvåret?

Begrunnelse

Sommerstid og spesielt i varme perioder er det viktig at drift og vedlikehold av offentlige toaletter langs stam- og riksveinettet har en standard som er tilnærmet like det som offentlig myndighet stiller som krav til private, f.eks. de som driver serveringsvirksomhet. Offentlig toaletter langs veiene er viktig for yrkessjåfører der dette faktisk inngår som en del av arbeidsmiljøet for denne viktige gruppen.
Men i sommerhalvåret er dette også et viktig tilbud til alle som bruker veinettet, ikke minst turister som besøker Norge. Tilgjengelighet av toaletter og standard/vedlikehold på disse er derfor også med på å sette standard på turistlandet Norge. Jeg håper statsråden vil følge opp dette, og viser for øvrig til spm. nr. 46 2007-2008.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Raste- og hvileplasser langs vegnettet er viktig blant annet for å tilrettelegge for at tungtransportsjåfører kan følge reglene om kjøretid, pauser og hviletid. Myndighetene har et ansvar for at det finnes et tilstrekkelig tilbud hele året både når det gjelder antall plasser og at de har tilfredsstillende kvalitet.

Selve driften av vegtoalettene inngår i såkalte funksjonskontrakter med entreprenører (private kontraktører) som utfører denne driften på oppdrag fra Statens vegvesen. I disse kontraktene er entreprenørenes plikter beskrevet på følgende måte:

”Rasteplasser og toalett skal fungere og gi trafikantene service i henhold til plan. Spesielt skal det sikres tilgang for funksjonshemmede. Rasteplassene skal være ryddige og estetisk tiltalende i henhold til opprinnelig utforming. Utstyr skal ikke ha skader som kan være til fare for brukerne.

Toaletter skal være ryddige og rene samt estetisk tiltalende i henhold til opprinnelig utforming. …”

Dessuten er det i de fleste kontrakter angitt minstekrav til ettersyn-/vaskefrekvens.

Etter kontraktene er også entreprenørene forpliktet til å utarbeide en kvalitetsplan for å sikre at partene har en felles forståelse av hvordan oppgavene skal utføres. Entreprenøren er også ansvarlig for å ha et system hvor de overvåker at gjennomføringen av oppgavene skjer som forutsatt, og skal rapportere til Statens vegvesen om dette.

Statens vegvesen har gjennom en ny intern instruks startet et program for å sikre at kvaliteten blir bedre ivaretatt enn tidligere. Dette programmet er basert på metodikk hentet fra de internasjonale kvalitetsstandardene ISO. Formålet med dette programmet er blant annet å sikre at toalettene blir holdt rene, som avtalt i kontrakten. I tillegg gjennomfører Statens vegvesen en egen stikkprøvekontroll. Eventuelle mangler som avdekkes gjennom stikkprøvekontrollene, drøftes med entreprenøren slik at det kan gjennomføres forbedringstiltak. Slike tiltak skal gjenspeiles i de ovennevnte kvalitetsplanene.

Etter den nye praksisen lar Statens vegvesen være å ilegge sanksjoner når entreprenøren samarbeider om forbedringstiltak. Det primære er å få gjennomført forbedringer som kommer trafikantene til nytte. Hvis derimot samme mangel oppdages på nytt uten at avtalte forbedringstiltak er gjennomført eller hvis entreprenøren lar være å samarbeide om forbedringer, ilegges entreprenøren økonomiske sanksjoner som er større enn tidligere.

I samarbeid med Det Norske Veritas har Statens vegvesen nettopp startet et opplæringsprogram for egne ansatte som har ansvar for oppfølgningen av kontraktene med entreprenørene. I opplæringen legges det vekt på å få gjennomført forbedringer i samarbeid med entreprenørene, gjennom systematisk arbeid med kvalitetsnivået fra begge parter. Dette opplæringsprogrammet vil i første omgang bli gjennomført over en to-årsperiode.