Skriftlig spørsmål fra André N. Skjelstad (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1228 (2007-2008)
Innlevert: 04.06.2008
Sendt: 05.06.2008
Besvart: 12.06.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

André N. Skjelstad (V)

Spørsmål

André N. Skjelstad (V): I nettutgaven til Trønderavisa den 2. juni i år står det at bommen på Vist ved Steinkjer går ned uten at tog passerer. Dette medfører at bilister kjører over sporet mens bommene er nede, noe som kan føre til farlige situasjoner.
Hva vil statsråden gjøre for å påvirke Jernbaneverket, slik at bommene ved denne og andre planoverganger fungerer etter hensikten?

Begrunnelse

I samme artikkel siteres banesjefen for Nordlandsbanen på at det har vært problemer med denne bommen på grunn av salting av planovergangen. Salting var ikke årsaken den 2. juni. En må anta at salting også kan skape problemer på andre planoverganger enn bare den på Vist i Steinkjer.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Jeg har fått opplyst fra Jernbaneverket at det var problemer med planovergangen på Vist den 2. juni i år. Dette skjedde på grunn av at en arbeidsmaskin som var i bruk til sporarbeider, kom inn i sporfeltet for planovergangen som indikerer at tog kommer, slik at bommen gikk ned. Sporfeltet indikerer at tog er på en gitt delstrekning av sporet. Sikkerhetsmannen for arbeidet som pågikk på sporet, ble ikke oppmerksom på at sporfeltet var utløst av arbeidsmaskinen før etter ca. 5 minutter slik at det oppstod bilkø på vegen mens bommen var nede.

Når det skjer slike hendelser, skal bommene heves umiddelbart i samråd med toglederen. I dette tilfellet ble bommene hevet etter ca. 10 minutter. Ut fra den orientering jeg har mottatt fra Jernbaneverket, har jeg merket meg at systemet fungerte etter hensikten da bommene ikke skal gå opp igjen før tog har passert planovergangen. Vanlig prosedyre er at togleder får melding hvis bommene bli liggende nede lenger enn 5 minutter og beredskapsvakt blir utkalt umiddelbart for å rette opp feil. Ved feil blir dessuten anlegget satt ut av drift og planovergangen bevoktes i tillegg til at hastigheten på togene reduseres.

Når det gjelder problemer med vegsalting, har Jernbaneverket opplyst at dette kan være et problem på planoverganger med sporfelt. Jernbaneverket tillater derfor ikke at vegeiere salter vegen over planovergangen. Saltingen må opphøre 50-100 meter foran planovergangen for å unngå at saltet dras inn i ballasten og fører til belegg som medfører at bommene ikke går opp igjen etter togpassering.

Ut fra den informasjonen jeg har mottatt, har jeg ikke grunn til å foreta meg noe spesielt overfor Jernbaneverket i denne saken.