Skriftlig spørsmål fra Solveig Horne (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1229 (2007-2008)
Innlevert: 04.06.2008
Sendt: 05.06.2008
Besvart: 12.06.2008 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Solveig Horne (FrP)

Spørsmål

Solveig Horne (FrP): Hva vil statsråden gjøre for at Universitetssykehuset i Stavanger kan få ta i bruk hele det nye Akuttmottaket så raskt som mulig, og vil statsråden sørge for at SUS får utvidet sin låneramme?

Begrunnelse

For noen måneder siden åpnet helt nytt akuttmottak ved Universitetssykehuset i Stavanger. Situasjonen ved SUS er at en nå har en overfylt intensivavdeling som fremdeles vil være overfylt fordi man ikke har penger til å innrede den etasjen der den nye intensivavdelingen skal være. Det SUS trenger, er å få utvidet låneramme med 100 millioner slik at de kan få innredet og tatt i bruk den tredje etasjen i det nye akuttmottaket.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Som representanten Solveig Horne er godt kjent med, bevilger Stortinget stadig mer penger til helseforetakene. I 2008 ble det bevilget nærmere 85 milliarder kroner. Dette er nesten 35 milliarder mer enn i 2002, året helseforetaksmodellen ble innført. Det er en viktig forutsetning at de regionale helseforetakene ikke bruker mer midler enn det Stortinget har vedtatt. Regjeringen har samtidig, i vår tiltredelseserklæring, understreket betydningen av å sikre helseforetakene rammebetingelser som setter dem i stand til å foreta nødvendige investeringer i eksisterende eller nye bygg og medisinsk utstyr. På det grunnlag ble derfor helseforetakenes basisbevilgning fra 2008 økt med 3,9 mrd kroner, hvorav 1,67 mrd kroner er til investeringer i bygg og medisinsk utstyr. Dette er et betydelig inntektsløft, som skal sette helseforetakene i stand til å foreta de nødvendige investeringer.

Stavanger Universitetssjukehus (SUS) er et sykehus med vel 5.500 ansatte som tilbyr spesialisthelsetjenester til en befolkning på 300.000 innbyggere. Helse Vest RHF besluttet høsten 2005 som eier av SUS, bygging av et nytt akuttmottak ved sykehuset. Jeg er kjent med at det nye akuttmottaket, som er et akuttmottak med observasjonssenger og en behandlingsavdeling, ble åpnet nå i april. Mottaket er tilrettelagt for å kunne ta imot ”øyeblikkelig hjelp”-pasienter på en faglig forsvarlig og effektiv måte, samt for å sikre gode behandlingskjeder for pasientene og gode forhold for pårørende. Dette er gledelig for Stavangers befolkning.

Helse Vest RHF har informert meg om at det opprinnelige investeringsprosjektet var et bygg i to etasjer. I løpet av byggeperioden ble det imidlertid vurdert som hensiktsmessig å bygge en tredje etasje, som bl.a skulle inneholde en intensivavdeling. Bakgrunnen for at dette aktualiserte seg, var et skifte i fremtidig utbyggingsstrategi. Nåværende sykehusområde har begrenset utvidelsesmulighet, og det var tidligere lagt til grunn at videre utvikling bør skje på et nytt tomteområde. Det er nå lagt til grunn at SUS skal forbli på nåværende område i et lengre tidsperspektiv. Dette har medført økt fokus på utnyttelse av nåværende bygningsmasse. Bygget ble derfor reist med tre etasjer, der tredje etasje foreløpig er et råbygg.

En sentral forutsetning ved helseforetaksmodellen, er at de regionale helseforetakene har et helhetlig ansvar for både drift og investeringer i sykehusene. Selv med økte inntektsrammer, kan ikke alle investeringer gjøres parallelt. Det tilligger styrene i de regionale helseforetakene, her styret i Helse Vest RHF, å prioritere og igangsette nødvendige investeringsprosjekter i helseregionen, sett i relasjon til de investeringsmidler de har til rådighet. Prosjekter over 1 mrd kroner skal imidlertid forelegges mitt departement, før det tas stilling til igangsetting av prosjektet. Jeg vil også legge til at det regionale helseforetaket kan søke om lån, som bevilges av Stortinget, til spesifikke investeringsprosjekter. Helse Vest RHF har ikke sendt inn søknad om lån til dette investeringsprosjektet.

Ved innredning av tredje etasje i akuttmottaket ved SUS kan alle akuttfunksjonene, herunder intensivavdelingen, samles i ett bygg. Som representanten Horne skriver, er imidlertid den tredje etasjen ennå ikke tatt i bruk. Årsaken til dette er at den endelige godkjenningen fra styret i Helse Vest RHF ikke foreligger. Saken er derfor et anliggende for styret i Helse Vest RHF. Styret må se og vurdere denne investeringen i sammenheng med andre prioriterte investeringsprosjekter i helseregionen.