Skriftlig spørsmål fra Vera Lysklætt (V) til arbeids- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:1230 (2007-2008)
Innlevert: 04.06.2008
Sendt: 05.06.2008
Besvart: 20.06.2008 av arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen

Vera Lysklætt (V)

Spørsmål

Vera Lysklætt (V): St.meld. nr. 44 (2003-2004) som bl.a. omhandler erstatningsordninger for eldre utdanningsskadelidte samer og kvener, ble behandlet i Stortinget i april 2005. Den gruppen det gjelder har et stort behov for å få hjelp til å skrive sine søknader. Dette får de ikke i dag, men er avhengig av hjelp fra slektninger og andre.
Hva vil statsråden gjøre slik at de kan få den hjelpa de trenger til å skrive sine søknader?

Begrunnelse

Følgene av manglende skolegang under siste krig kombinert med datidens fornorskningspolitikk er at mange eldre samer og kvener ikke har lært å lese og skrive. De har derfor, naturlig nok, et stort behov for å få hjelp til å skrive sine søknader om billighetserstatning som de nå har krav på.
Viser i denne sammenheng også til mitt spørretimespørsmål den 11.01.06 vedr. denne saken.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Jeg gjør for ordens skyld oppmerksom på at spørsmål som gjelder billighetserstatning forvaltes av billighetserstatningsutvalgene og Justissekretariatene. Justissekretariatene er i administrative spørsmål underlagt Justisdepartementet, mens faglige og politiske styringssignaler går direkte fra Stortinget.

Høsten 2005 gikk Kommunal- og regionaldepartementet bredt ut med informasjon om tilpasningene av ordningen og hvordan søknad kan fremmes. Det ble utarbeidet og distribuert informasjonsmateriell både på samisk, kvensk, finsk og norsk, det ble annonsert i aktuelle aviser og det ble orientert gjennom redaksjonell omtale i etermediene.

Justissekretariatene har utarbeidet et eget søknadsskjema som kan benyttes for å utforme en søknad på en enkel måte.

I 2005 stilte Kommunal- og regionaldepartementet via Fylkesmannen i Finnmark midler til rådighet for kommunene til å dekke kommunenes ekstra kostnader knyttet til bistand i forhold til søknader om billighetserstatning.

Det har kommet inn et stort antall søknader, noe som tyder på at tilpasningene av ordningen er godt kjent og at de det angår er i stand til å fremme sine søknader. Jeg har fått opplyst fra Justissekretariatet at de fleste søknadene nå er behandlet.

Jeg vil forøvrig vise til at det er kommunenes oppgave å yte bistand til de innenfor befolkningen som har behov for slik bistand for å nyttiggjøre seg det offentliges ordninger.