Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1231 (2007-2008)
Innlevert: 04.06.2008
Sendt: 05.06.2008
Besvart: 12.06.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): I klimaforliket av 17.1.2008 mellom alle partiene på Stortinget med unntak av FrP er det satt mål som angivelig skal redusere utslipp av klimagasser innenfor Transportsektoren. En rekke mål og tiltak omtalt men ikke når det gjelder Luftfart i Norge. For Norge er innenlands persontrafikk av passasjerer svært viktig, og også bruk av persontransport til og fra landet er viktig i den nasjonale verdiskaping.
Hvordan Klimaforliket vil påvirke utvikling av luftfarten i Norge på innenfor et tidsperspektiv på 10 år?

Begrunnelse

Følgende er sitater fra klimaforliket av 17.1.2008 mellom alle partiene i Stortinget unntatt FrP:
”2. Mål
2.1 Skjerpede generelle klimamål
1
Norge har som det eneste landet i verden erklært et forpliktende mål om karbonnøytralitet slik at Norge skal sørge for globale utslippsreduksjoner som motsvarer våre utslipp av klimagasser senest i 2050.
Som en del av en global og ambisiøs klimaavtale der også andre industriland tar på seg store forpliktelser, er partene enige om at Norge skal ha et forpliktende mål om karbonnøytralitet senest i 2030. Det innebærer at Norge skal sørge for utslippsreduksjoner tilsvarende norske utslipp i 2030.
Partene er enige om at tidlige tiltak har langt større effekt enn senere tiltak for å forhindre temperaturøkning. Partene mener derfor det er viktig å få oppslutning om en rask iverksetting av klimatiltak.
2.4. Lavutslippssamfunn
Partene er enige om at det er et langsiktig mål at Norge skal bli et lavutslippssamfunn. Lavutslippsutvalgets helhetsløsning og lavutslippsbane som er presentert i NOU 2006:18 ”Et klimavennlig Norge” er ett av bidragene til utformingen av norsk klimapolitikk.
6. Transport
6.1 NTP
Partene er enige om at klimamålet for transportsektoren er et viktig grunnlag for arbeidet med nasjonal transportplan. Partene fremhever kollektivbruk og sykkel- og gangtrafikk, samt tiltak som reduserer utslipp fra veitrafikk.

6.14. Kvotesystem transport
Partene er enige om regjeringen skal utrede om hele eller deler av transportsektoren bør omfattes av et kvotesystem.”

Blant mange tiltak innenfor Transportområdet er Veisektor, Jernbanesektor og Sjøtransport omtalt men ikke Luftfart. Dagens flyplass-struktur er i det vesentlige basert på et omfattende system av kryss-subsidiering der 4 store og lønnsomme flyplasser dekker driftsunderskudd ved en rekke andre, særlig de regionale lufthavnene. Det statlige selskapet Avinor AS er selvfinansierende. Selskapets inntekter er basert på brukerbetaling samt utleievirksomhet i lufthavnene. Selskapet har i mange år finansiert til dels store investeringer i flyplasser og utstyr over egne regnskaper. Det nasjonale lufthavnnettet står overfor store investeringer i årene som kommer for å gi kundene effektive, sikre og miljøvennlige flytransport. Flytrafikken både innenlands og til/fra utlandet øker sterkt.
I Norge er mange regioner avhengig av passasjertransport med fly. Innenlands flytransport regnes derfor av mange som rutegående flybasert kollektivtrafikk. Dersom Klimaforliket i Norge påvirker luftfartens situasjon og utvikling i betydelig og/eller dramatisk grad vil det påvirke økonomien og derved drift av dagens flyplasser, verdiskapingen i mange regioner og transporttilbudet i mange regioner. Derfor er det viktig at klimaforlikets innvirkning på luftfarten i Norge avklares.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Det er riktig at klimaforliket ikke inneholder konkrete tiltak for norsk luftfart. Regjeringen mener at hovedutfordringen med klimagassutslipp fra luftfart er knyttet til internasjonal luftfart. Som det går fram av klimameldingen, St.meld. nr. 34 (2006-2007), arbeider regjeringen for at internasjonal luftfart skal være inkludert i neste internasjonale klimaavtale. Dette er særdeles viktig for å få på plass effektive internasjonale virkemidler for å redusere utslippene fra luftfarten.

I regjeringens strategi for norsk luftfart, som ble lagt fram 11. juni d.å., viser vi til at EU har fremmet et direktivforslag om å innlemme luftfart i sitt kvotehandelssystem fra 2011 eller 2012. Regjeringen ønsker dette tiltaket velkommen, og vil arbeide for at også norsk luftfart vil bli omfattet av direktivet dersom det blir vedtatt i EU. Regjeringen har ennå ikke tatt stilling til hvilke konsekvenser en eventuell innlemming av luftfarten i EUs kvotehandelssystem vil ha for den norske CO2-avgiften på innenriks luftfart. Det går videre fram av strategien at regjeringen, ved vurdering av tiltak, vil unngå tiltak med negative konsekvenser for lufttrafikken i distriktene.

Klimaforliket vil i seg selv ikke påvirke norsk luftfart i de nærmeste 10 år utover forslagene knyttet til internasjonal luftfart. Regjeringen vil arbeide hardt for å inkludere internasjonal luftfart i neste klimaavtale. Avinors prosjekt om bærekraftig og samfunnsnyttig luftfart viser imidlertid at det er mulig å redusere utslippene betydelig innenfor dagens virkemiddelbruk selv med økt trafikk.

Økt oljepris, innlemming av flytrafikken i EUs kvotesystem og ny internasjonal klimaavtale vil forhåpentligvis bidra til reduserte utslipp også fra den internasjonale luftfarten.