Skriftlig spørsmål fra Torbjørn Hansen (H) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:1235 (2007-2008)
Innlevert: 05.06.2008
Sendt: 06.06.2008
Besvart: 13.06.2008 av landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen

Torbjørn Hansen (H)

Spørsmål

Torbjørn Hansen (H): SLF har i vedtak 4. mai omgjort godkjennelsen av kjøpet av Øvre Vilberg Gård, til tross for at de folkevalgte i Sørum og Akershus har godkjent kjøpet. Partene er enig om pris. Gården har åpenbart verdier som ikke kan reflekteres i et jordbruksmessig driftspotensiale. Overdragelsen vil gi muligheter for opprustning av fredet bygningsmasse noe staten ellers ikke vil medvirke tilstrekkelig til.
Hva er formålet bak og grunnlaget for denne type overkjøring av privat eiendomsrett, lokaldemokratisk skjønn og sunn fornuft?

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Caroline Marie Hagen har kjøpt Øvre Vilberg Gård i Sørum for kr 27.000.000,-.

Administrasjonen i kommunen har anslått eiendommens verdi til kr 17.500.000,- i henhold til Landbruks- og matdepartementets retningslinjer for priser på landbrukseiendommer ved konsesjon (Rundskriv M-3/2002). Kommunen ga likevel Caroline Marie Hagen konsesjon.

Etter at fylkeslandbruksstyret ikke ville overprøve vedtaket etter forvaltningsloven § 35, har Statens landbruksforvaltning (SLF) vurdert om offentlige interesser gjør det nødvendig å omgjøre konsesjonsmeddelelsen til Caroline Marie Hagen. SLF konkluderte med at konsesjonsmeddelelsen ville dreie praksis i en klart uheldig retning hvis den ble stående. Konsesjonsvedtaket ble derfor omgjort 04.06.2008 slik at konsesjon ikke er gitt.

Vedtaket kan påklages til Landbruks- og matdepartementet, og det er varslet at vedtaket vil bli påklaget. Siden saken kan komme til departementet som klagesak, finner jeg ikke å kunne kommentere den konkret.

På generelt grunnlag viser jeg til konsesjonsloven § 9 som gir anvisning på forhold av betydning for om konsesjon skal gis ved erverv av landbrukseiendom. Et forhold det skal legges vekt på er om den avtalte prisen tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling. SLF kan omgjøre en konsesjonsmeddelelse med hjemmel i forvaltningsloven § 35 når hensynet til offentlige interesser tilsier det. Å hindre en uheldig dreining av konsesjonspraksis er en offentlig interesse som kan gi grunnlag for omgjøring.

En hver sak må imidlertid vurderes konkret. Jeg ser at dette er en noe spesiell sak, og jeg vil selvfølgelig gå inn på alle relevante momenter hvis saken kommer til departementet.