Skriftlig spørsmål fra Morten Drægni (SV) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Dokument nr. 15:1236 (2007-2008)
Innlevert: 05.06.2008
Sendt: 06.06.2008
Besvart: 12.06.2008 av forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland

Morten Drægni (SV)

Spørsmål

Morten Drægni (SV): Kan statsråden redegjøre for utviklingen i saken om tilbakebetaling av gaveforsterkninger til staten, og om å kommentere utsagnet om at retningslinjene er endret med tilbakevirkende kraft?

Begrunnelse

Det vises til omtale av gaveforsterkning til stiftelser i St.prp. nr. 59 (2007-2008), der det fremgår at Kunnskapsdepartementet har tilskrevet tre stiftelser og anmodet om at stiftelsene tilbakebetaler gaveforsterkningene til staten. Det vises videre til omtale av saken, bl.a. i Dagens næringsliv 24./25. mai 2008 der det fremgår at stiftelsene ikke vil etterkomme anmodningen. Det fremkommer også at Bergen forskningsstiftelse i brev til departementet har stilt spørsmål om hvilken hjemmel departementet har for å endre retningslinjene med tilbakevirkende kraft.

Tora Aasland (SV)

Svar

Tora Aasland: Jeg viser til brev 6. juni 2008 med spørsmål fra stortingsrepresentant Morten Drægni. Spørsmålet gjelder utviklingen i saken om tilbakebetaling av gaveforsterkning til staten. Det bes også om en kommentar til utsagnet om at retningslinjene for gaveforsterkningsordningen er endret med tilbakevirkende kraft.

Utviklingen i saken

Jeg viser til redegjørelsen for saken i St.prp. nr. 59 (2007-2008). Slik det fremgår, har Kunnskapsdepartementet tilskrevet Bergens forskningsstiftelse, Bergens medisinske forskningsstiftelse og Tromsø forskningsstiftelse og anmodet om at gaveforsterkningsmidlene betales tilbake til staten. Etter at Bergens forskningsstiftelse i brev 26. mars 2008 ikke fant å kunne etterkomme departementets anmodning om tilbakebetaling, har departementet på nytt i brev 17. april 2008 opprettholdt sitt standpunkt om at det vanskelig kan sies å være i samsvar med retningslinjene for ordningen at gaver som er gitt til stiftelsene har utløst gaveforsterkning. Departementet har også i nevnte brev fastholdt at det etter departementets mening ikke er i samsvar med Stortingets forutsetning for bruk av bevilgninger til gaveforsterkning at gaveforsterkningsmidlene er utbetalt til stiftelsene.

Bergens forskningsstiftelse har i brev 3. juni 2008 meddelt at styrets konklusjon står fast og at det etter styrets mening ikke foreligger et saklig grunnlag for å tilbakebetale gaveforsterkningene.

Samtidig har Bergens forskningsstiftelse i nevnte brev 3. juni 2008 fremhevet det som selvsagt at alle utbetalinger fra stiftelsen må foretas i samsvar med retningslinjene for gaveforsterkningsordningen, slik departementet har fastsatt disse. Videre vises det til at stiftelsens styre har tatt hensyn til dette i alle sine tildelinger til nå. Stiftelsen er på disse punktene også underlagt vanlig revisjon. Endelig vises det til at stiftelsens styre er innforstått med gaveforsterkningsordningens innretning slik denne er fastlagt fra departementets side og vil ivareta dette hensynet gjennom den fremtidige disponering av stiftelsens midler.

Departementet foretar nå en ytterligere gjennomgang av juridiske sider ved saken i lys av brevet fra stiftelsen 3. juni 2008 med sikte på å finne en løsning. Departementet vil på bakgrunn av dette komme tilbake til Stortinget med saken.

Endring av retningslinjene

Bergens forskningsstiftelse har som nevnt i sitt brev 26. mars 2008 anført at stiftelsens styre har problemer med å se hvilken hjemmel departementet har for å endre retningslinjene med tilbakevirkende kraft. Stiftelsens forretningsfører har gitt uttrykk for det samme i dagspressens reportasjer om saken.

Gaveforsterkningsordningen ble foreslått i St.meld. nr. 20 (2004-2005) og fikk Stortingets tilslutning ved behandlingen av Innst. S. nr. 232 (2004-2005). I retningslinjene for gaveforsterkningsordningen heter det blant annet at ”gaven og gaveforsterkningen må brukes til langsiktig grunnleggende forskning. Ordningen gjelder kun for gaver gitt til Norges forskningsråd, Det Norske Vitenskaps-Akademi, universitetene eller høyskoler med rett til å tildele doktorgrad”. Angivelsen av institusjoner som er omfattet av ordningen, er i tråd med Stortingets forutsetninger, jf. Innst. S. nr. 232 (2004-2005).

Stiftelsene er som private rettssubjekt ikke underlagt universitetets instruksjonsmyndighet, og kan som sådanne ikke anses som en del av universitetet. Kapitaltilskudd til stiftelsene er ikke omfattet av gaveforsterkningsordningen, og departementets utgangspunkt er derfor at det ikke var riktig å utbetale gaveforsterkningsmidlene på bakgrunn av kapitaliseringen av stiftelsene.

Det er forutsatt at gaveforsterkningsmidlene skal utbetales til institusjonen som mottar gaven, men det er ikke fastsatt egne regler for forvaltningen av gaveforsterkningsmidler. Departementet legger derfor til grunn at slike midler som utbetales til universitetene skal underlegges de generelle krav som stilles til statlig økonomiforvaltning.

For å rette opp de feil som var begått, rettet departementet en forespørsel til stiftelsen om tilbakebetaling av urettmessig utbetalt gaveforsterkningsmidler. Etter en slik tilbakebetaling ville utbetalinger fra stiftelsene til langsiktig grunnleggende forskning ved universitetet utløst gaveforsterkningsmidler i tråd med retningslinjene.

Departementets initiativ til å rette opp de feil som var begått, er ikke en endring av retningslinjene med tilbakevirkende kraft. Det er snarere snakk om et ønske om at gaveforsterkningsordningen skal praktiseres i tråd med Stortingets forutsetninger.

Regjeringen er positiv til ordningen med gaveforsterkning. Som nevnt over vil jeg komme tilbake til Stortinget når det gjelder den videre oppfølgingen av denne saken. Erfaringene med gaveforsterkningsordningen har for øvrig belyst behovet for presisering av retningslinjene. I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett fremmet derfor regjeringen forslag om presiseringer i retningslinjene om forvaltningen av gaveforsterkningsmidler, jf. omtale i St.prp. nr. 59 (2007-2008). Blant annet foreslås det presisert at statlige gavemottakere må forvalte gave og gaveforsterkningsmidler innenfor statens konsernkontoordning, på rentebærende fondskonti i Norges Bank. Regjeringen foreslår også at beløpsgrensen for å utløse gaveforsterkningsmidler senkes fra 5 mill. kroner til 3 mill. kroner. Det er naturlig å anta at en slik lavere beløpsgrense vil føre til flere gaver til langsiktig grunnleggende forskning. Private gaver anses som positive og viktige bidrag til forskningen.