Skriftlig spørsmål fra Kari Kjønaas Kjos (FrP) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1237 (2007-2008)
Innlevert: 05.06.2008
Sendt: 06.06.2008
Besvart: 11.06.2008 av kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell

Kari Kjønaas Kjos (FrP)

Spørsmål

Kari Kjønaas Kjos (FrP): Deler kunnskapsministeren Ap-politikerens sitt syn på hvordan rammevilkårene for å oppnå full barnehagedekning kan innrettes, slik at kommunene ikke kan vise til dårlig kommuneøkonomi som grunn for å ikke å ta inn barn fortløpende, også etter hovedopptak?

Begrunnelse

Det vises til Romerikes blad den 5. juni 2008 hvor en Ap-politiker fra Lørenskog kommune etterlyser mer smidighet fra staten for å oppnå full barnehagedekning. Det vises til at i enkelte tilfeller må barn vente i flere måneder på barnehageplass til tross for at kommunen pr. definisjon oppfyller kravene til full barnehagedekning. Etter statens definisjon er det full dekning dersom alle som søker før 1. mars får tilbud om en plass innen utgangen av året. Foreldre som får barn etter 1. mars har ikke krav på barnehageplass før etter hovedopptaket påfølgende år. Det betyr at et barn født etter 1. mars i verste fall må vente til neste hovedopptak for å få en plass i august året etter. Det er mer enn ett år etter at barnet er født. Ap-politikeren fra Lørenskog foreslår at søknadskriteriene for barnehageplass endres slik at kommunene får støtte også for barn som tas opp etter hovedinntaket 1. mars. Ved å foreta en avregning i ettertid trenger ikke staten betale for flere plasser enn det som er benyttet. Det er viktig at man får på plass en finansieringsmodell som gir kommunene økonomiske rammer til å ta inn barn fortløpende, lyder forslaget fra Ap-politikeren. Barnehagesjefen i Lørenskog kommune har i sin kommentar til forslaget sagt at forslaget er positivt, men at det er en forutsetning at staten finansierer en slik ordning.

Bård Vegar Solhjell (SV)

Svar

Bård Vegar Solhjell: Regjeringas definisjon av full barnehagedekning i 2007 var at alle som søkte om barnehageplass innan fristen for hovudopptaket våren 2007, skulle få tilbod om ein plass i løpet av året. Definisjonen var eit politisk måleverktøy for å vurdere om målet om full barnehagedekning i løpet av 2007 vart innfridd, og kan ikkje sjåast i samanheng med finansieringa av nye barnehageplassar.

Staten finansierar i dag alle nye barnehageplassar, inkludert plassar til barn som har søkt etter hovudopptaket. Alle barnehagar godkjende etter barnehagelova, har rett til statleg driftstilskott. Driftstilskottet vert tildelt på grunnlag av det faktiske talet på barn i barnehagen, alderen deira og avtalt opphaldstid per veke. Nye barnehagar får tildelt driftstilskott frå og med opningsmånaden. Eit tilbod som til dømes startar i august, vil få tilskott for dei fem siste månadene av året.

Staten tildelar i tillegg skjønnsmidlar til kommunane som kompensasjon for meirutgifter ved drift av nye barnehageplassar. Grunnlaget for tildelinga av skjønnsmidlar for aktivitetsvekst er ein rapportering frå kommunane om talet på barn i barnehage per 20. september og forventa etablering av barnehageplassar ut året. Rapporteringa inkluderer òg barn som har fått plass etter hovudopptaket.

I Ot.prp. nr. 52 (2007-2008) Om lov om endringer i barnehageloven (rett til plass i barnehage) har regjeringa foreslått at barn som fyller eit år seinast innan utgongen av august det året det vert søkt om barnehageplass, skal ha rett til plass i barnehage frå august. Kommunen skal ha minimum eit opptak i året. Regelen definerar eit minimum, og kommunen står fritt til å ha fleire eller supplerande opptak.

I høyringa av forslaget om innføring av lovfesta rett til barnehageplass varsla regjeringa målsettinga om å redusere ventetida. Regjeringa vil kome tilbake til korleis ventetida på sikt kan reduserast.

Kommunane får gjennom dagens finansieringsordning tilskott til å etablere kapasitet utover det som er nødvendig for å innfri minimumskravet i regjeringas forslag om rett til barnehageplass. Regjeringa har i Ot.prp. nr. 57 (2007-2008) om endringer i barnehageloven (finansiering av ikkje-kommunale barnehager) foreslått at tilskott til barnehagar skal innlemmast i rammetilskottet til kommunane frå 1. januar 2011. Dagens finansieringssystem vil bli ført vidare fram til 2011.