Skriftlig spørsmål fra Ulf Erik Knudsen (FrP) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:1240 (2007-2008)
Innlevert: 05.06.2008
Sendt: 06.06.2008
Besvart: 13.06.2008 av kultur- og kirkeminister Trond Giske

Ulf Erik Knudsen (FrP)

Spørsmål

Ulf Erik Knudsen (FrP): Vil statsråden ta initiativ til at det åpnes for flere konsesjoner til lokalradiodrift og eventuelt se på dagens regelverk for tildelinger som ser ut til å ramme populære tilbud til befolkningen?

Begrunnelse

Nylig delte Medietilsynet ut 248 konsesjoner til lokalradiodrift i Norge. Det var 393 søknader til konsesjonene. Som følge av konsesjonstildelingen vil flere kjente radiokanaler ikke få fornyet sine konsesjoner.
Jeg finner det trist at mange nå mister gode radiotilbud. I mange tilfeller er dette snakk om gode og veletablerte radiotilbud! Jeg frykter flere, av de radioene som har vunnet konsesjon, har skrevet konsesjonssøknader uten å være klar over hvor tøft markedet er og hva de skal levere - og at resultatet kan bli det samme som man så etter at daværende Kanal 24 fikk tildelt lisensen som P4 hadde.
Jeg mener kulturministeren bør kunne tildele flere frekvensressurser for å unngå at folkekjære lokalradiostasjoner ikke blir lagt ned. Det er plass til flere lokalradioer i Norge.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Mulighetene for økte frekvensressurser til lokalradio ble gjennomgått i forkant av kunngjøringen av ny konsesjonsperiode. I denne forbindelse ble det sett på hvilke muligheter som fantes for å frigjøre større frekvensressurser for bruk til lokalradio. Resultatet av gjennomgangen ble at en del av frekvensene som tidligere var reservert for NRKs Alltid-kanaler ble overført til lokalradio, og brukt dels til å styrke eksisterende sendernett og dels til å opprette nye sendernett. Blant annet førte overføringen av frekvensressurser til at Oslo, Bergen og Trondheim fikk etablert nye sendernett for lokalradio. På denne måten ble det sikret en bedre tilgang på frekvensressurser for lokalradio i flere folkerike konsesjonsområder. Ut over dette gir ikke ressurssituasjonen på frekvensområdet på det nåværende tidspunkt rom for flere lokalradiokonsesjoner.

Utgangspunktet for ny konsesjonsperiode var at tildelingsgrunnlaget skulle være en skjønnhetskonkurranse, jf. St.meld. nr. 30 (2006-2007). Stortinget sluttet seg til dette, jf. Innst. S. nr. 24 (2007-2008).

Ved utformingen av det nærmere innholdet av tildelingsgrunnlaget har det vært et mål at konsesjonstildelingen skulle skje etter mest mulig objektive kriterier. Det har også vært viktig å sikre at konsesjonstildelingen ikke fungerer slik at nyetableringer utelukkes.

Det nye regelverket for lokalradio ble, sammen med tildelingskriteriene, kommunisert til aktørene ved utlysningen av ny konsesjonsperiode. Både de enkelte aktørers avgjørelser om å søke konsesjon og selve søknadene har derfor hatt dette regleverket som bakgrunn. Det ville da være urimelig overfor de som har innrettet seg i tråd med dette regelverket om det nå skulle gjøres omfattende endringer i forhold til det som ble kommunisert ved konsesjonsutlysningen.

For øvrig vil jeg understreke at konsesjonssøkerne kan påklage Medietilsynets vedtak til Kultur- og kirkedepartementet etter forvaltningslovens regler. Klagefristen er satt til 27. juni, og klagene vil være oversendt departementet i løpet av august. Også hensynet til en forsvarlig klagebehandling tilsier at det ikke nå kan gjøres endringer i forhold til konsesjonsutlysningens forutsetninger.