Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1244 (2007-2008)
Innlevert: 06.06.2008
Sendt: 09.06.2008
Besvart: 17.06.2008 av olje- og energiminister Åslaug Haga

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) sa forrige uke ja til Statsnetts planer om bygging av en omstridt høyspentlinje langs Hardangerfjorden. Vedtaket har skapt debatt og protester. Vedtaket blir trolig anket til OED, og rød-grønne politikere lover ny politikk på området. Regjeringspartiene stemte i fjor ned opposisjonens forslag om gjennomgang av regelverket.
Har noe skjedd på området siden da, og vil statsråden ta en gjennomgang i tråd med opposisjonens forslag, og vil Stortinget eventuelt bli involvert i saken?

Begrunnelse

Høyspentledningen skal sørge for at for at det kommer nok strøm inn til Bergensområdet, og sikre forsyningen i Hordaland. NVE mener at luftspennet knapt vil være synlig fra områder hvor folk bor og ferdes. I en del lokalsamfunn reageres det derimot kraftig på vedtaket.
Sps Rune Skjælaaen uttalte til NRK Hordaland 30.05.08 at "Når saken ankes får vi en politisk behandling av den. Og det er helt nødvendig, for vi kan ikke rasere halve Hardanger med denne typen luftspenn." og ifølge ANB-NTB 30.05.08 mener NVE at fordelene med en sjøkabel ikke er så store at Statnett kan pålegges de høye ekstrakostnadene.
NVE direktør Agnar Aas sier i samme sak at "Etter Nyves vurdering vil luftledningen gi akseptable konsekvenser for miljø og arealbruk.
NVE har ikke funnet grunnlag for å kreve at kraftledningen blir bygget som sjø- eller jordkabel på hele eller deler av strekningen".
Samtidig pålegger NVE Statnett å kamuflere mastene og å matte strømkablene, slik at de minst mulig skal stikke seg ut i naturen. Disse påleggene vil koste 15 millioner kroner å etterkomme.

Åslaug Haga (Sp)

Svar

Åslaug Haga: Som representanten Solvik-Olsen påpeker er departementet klageinstans dersom NVEs konsesjon til kraftledning mellom Sima og Samnanger blir påklaget. Jeg vil derfor ikke kommentere denne konkrete saken.

I fjor høst lanserte jeg en strategi for hvordan det skal tas enda sterkere hensyn til miljø, estetikk og lokalsamfunn når forsterkninger i kraftnettet skal planlegges. Denne strategien inkluderer et bredt spekter av spørsmål rundt politikken om forsterkning og fremføring av kraftledningsanlegg. Rammene for denne strategien er lagt. Gjennomføringen av strategien er delvis igangsatt. NVE har skjerpet sine krav til utredninger av avbøtende tiltak, og etaten vurderer i større grad enn tidligere tiltak på regionalt nivå. Et eksempel på slike tiltak er fjerning av eksisterende nett på lavere spenningsnivå når nye sentralnettsforsterkninger bygges.

Deler av strategien gjør det nødvendig med mer omfattende utredninger. NVE og departementet har igangsatt dette arbeidet. Strategien vil bli presentert samlet for Stortinget når arbeidet er fullført.