Skriftlig spørsmål fra Borghild Tenden (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1248 (2007-2008)
Innlevert: 09.06.2008
Sendt: 10.06.2008
Besvart: 13.06.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): Vil samferdselsministeren ta initiativ til å igangsette byggingen av en støyvoll langs E6?

Begrunnelse

I Skedsmo kommune er det sterkt lokalt engasjement for en støyvoll langs E6 nært et boligområde på Holt/Vestvollen. Rundt 5.000 mennesker er utsatt for høye støynivåer. Så langt har det ikke blitt fattet beslutning om bygging av støyvoll. Regjeringen har i sin Soria Moria-erklæring lovet innfri det nasjonale støymålet om å redusere støyplagene med 25 prosent i forhold til 1999-nivået innen 2010.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Holt/Vestvollen er et boligområde som ble utbygd fra 1980-tallet. E6 på strekningen ble åpnet i desember 1964. I 1979 kom Miljøverndepartementets retningslinjer for vegtrafikkstøy - planlegging og behandling etter bygningsloven (rundskriv T-8/79). Råd og anvisninger i dette rundskrivet skulle legges til grunn bl.a. ved planlegging av boliger og annen støyømfintlig bebyggelse inntil eksisterende veger. I de tilfellene der støygrensen overskrides, skulle det iht. rundskrivet gjøres rede for de støymessige konsekvenser som gjennomføring av planen vil medføre, samtidig som de støyreduserende tiltakene som ble ansett som nødvendige skulle innarbeides i planen.

Statens vegvesen har i uttalelse datert 03.02.83 til reguleringsplanen for Holt/Vestvollen påpekt kommunens ansvar i denne saken. Kommunen og utbygger var således klar over at en støyskjerming av området i henhold til Miljøverndepartementets retningslinjer, måtte bekostes og gjennomføres av utbygger. Dette skulle kommunen ha pålagt utbygger før utbyggingen, eller som en del av den.

Statens vegvesen har et ansvar etter forurensningslovens forskrift om begrensning av forurensning. For eksisterende boliger er det i henhold til forurensningslovens forskrift en tiltaksgrense for støy på 42 dBA innendørs. Dersom vegtrafikkstøyen ligger over dette nivået, har Statens vegvesen ansvar for å utføre nødvendige støytiltak. Støynivået for husene i Holt/Vestvollen-området ligger i dag under denne tiltaksgrensen.

Statens vegvesen har således ikke ansvar for å støyskjerme for nye boliger langs E6 etter at vegen er etablert, og har heller ikke tiltaksplikt når innendørs støynivå er under 42 dBA som er tiltaksgrensen etter forurensningsloven.

Ved en eventuell utvidelse av E6 vil støyskjerming bli planlagt som en del av et nytt vegprosjekt. Nye retningslinjer til plan- og bygningsloven om behandling av støy i arealplanlegging, T-1442, trådte i kraft fra januar 2005 og vil da måtte legges til grunn. Retningslinjene avløste tidligere retningslinjer T-8/79 og T-1/86. Støyretningslinjene gjelder for alle prosjekter som planlegges etter plan- og bygningsloven, men ikke for eksisterende forhold.