Skriftlig spørsmål fra Erlend Wiborg (FrP) til arbeids- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:1249 (2007-2008)
Innlevert: 09.06.2008
Sendt: 10.06.2008
Besvart: 20.06.2008 av arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen

Erlend Wiborg (FrP)

Spørsmål

Erlend Wiborg (FrP): Østfold er et fylke med en betydelig andel innvandrerbefolkning sett i forhold til folketallet generelt. Allikevel har flere østfoldkommuner blitt informert av UDI om at det vil bli opprettet ytterligere asylmottak i tillegg til de eksisterende mottak.
Vil Regjeringen ved etablering av nye asylmottak ta hensyn til det totale antall asylsøkere/innvandrere i regionen der mottaket skal plasseres?

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Asylsøkere som kommer til landet har en lovfestet rett til et statlig botilbud. Det er Utlendingsdirektoratets (UDI) ansvar å sørge for at det til enhver tid er tilstrekkelig mottakskapasitet. Så langt i år har vi opplevd mer enn en dobling av antall asylsøkere sammenlignet med i fjor. Med en slik betydelig økning i antall ankomster er det en stor utfordring for UDI å skaffe nok mottaksplasser. Foreløpig i år er det opprettet om lag 2000 nye mottaksplasser. UDI har utlyst konkurranse om etablering av ytterligere om lag 3000 plasser, og er i disse dager i forhandlinger med aktuelle tilbydere. UDI har per i dag 64 mottak spredt over hele landet, men det er altså fortsatt et akutt behov for å øke antall mottak.

I Østfold er det i dag to transittmottak og to ordinære mottak. Det er sjeldent at det er mer enn ett mottak i en kommune, men Våler kommune er vert for to mottak. Når det gjelder totalt antall mottak er ikke Østfold fylke enestående, også andre fylker har mange mottak. Eksempelvis er det i dag 7 mottak i Nordland fylke.

Etablering av asylmottak skjer etter konkurranseutsetting i tråd med lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Dette systemet medfører at utlendingsmyndighetene har begrenset muligheter til å påvirke den konkrete lokaliseringen av asylmottakene. Utlysningsområdet omfatter gjerne en nærmere definert region, og dette vil i praksis normalt være UDIs mulighet til å påvirke og styre den geografiske lokaliseringen av mottak. Det er driftsoperatørene som finner aktuell bygningsmasse, og som leier eller eier denne. I noen få tilfeller er det UDI som leier bygningsmassen, og i disse tilfellene har UDI kontroll på lokaliseringen gjennom hele etableringsprosessen. Dette gjelder bl.a. noen av transittmottakene. Det er imidlertid ikke gitt at UDI mottar tilbud innenfor de avgrensede utlysningsområdene.

Generelt har det i mange år vært bred politisk enighet om at mottakene skal være plassert over hele landet, bl.a. av hensyn til å fremme bosetting over hele landet for dem som får innvilget oppholdstillatelse. Denne målsettingen ligger fortsatt til grunn, men det overordnede nå er å sikre et tilstrekkelig antall plasser slik at våre internasjonale og nasjonale forpliktelser blir ivaretatt. Samtidig vil det bli lagt vekt på et godt samarbeid med kommunene.