Skriftlig spørsmål fra Sonja Irene Sjøli (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1251 (2007-2008)
Innlevert: 10.06.2008
Sendt: 11.06.2008
Besvart: 19.06.2008 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Sonja Irene Sjøli (H)

Spørsmål

Sonja Irene Sjøli (H): Det vises til finansieringsansvaret for særlig tiltak og bistand fra kommunalt ansatte når pasienter med særlige bistandsbehov innlegges i sykehus. Det har mange steder oppstått en uklarhet om kommunen i forbindelse med sykehusopphold er løst fra sine plikter eller om kommunale tjenester også skal ytes når pasienten er innlagt i sykehus, og hvem som har det økonomiske ansvaret.
Hva vil statsråden gjøre for å tydeliggjøre dette ansvaret?

Begrunnelse

Bakgrunn for spørsmålet er en rekke henvendelser fra familier og kommunepolitikere vedrørende hvem som har finansieringsansvaret for særlige tiltak og bistand fra kommunalt ansatte når pasienter med særlige bistandsbehov innlegges i sykehus.
Det vises for øvrig til brev fra Sosial- og helsedirektoratet datert 9. juli 2007 til landets kommuner, fylkesmenn, regionale helseforetak og helseforetakene hvor dette forsøkes klargjort. Det er imidlertid fremdeles stor usikkerhet og ulik tolkning av forskriftene både i kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.
Pårørende er svært engstelige og bekymret og opplever gang på gang at deres familiemedlemmer med utviklingshemning blir liggende alene mens de er på sykehuset og ikke får det tilsynet de trenger og har behov for. De opplever stor utrygghet for at deres familiemedlemmer ikke får hjelp til sine behov av ikke- medisinsk karakter.
Det er tydeligvis behov for klarere retningslinjer og et klart svar på hvilken budsjettpost slike tjenester skal belastes i forbindelse med sykehusopphold for å unngå at slike saker havner i en økonomisk drakamp mellom sykehuset og den enkeltes kommune. Denne uklarhetene gjør at pårørende føler seg svært utrygge for sine nære pårørende på sykehus, og fører til at de selv fortsetter sin kombinerte avlaster og pleierolle, også når de er på sykehuset. Det kan være behov for å lovhjemle denne retten, eller eventuelt en presisering av ansvaret for kostnader til kommunens ansatte i forbindelse med sykehusopphold. Det likelydende brevet fra direktoratet til kommuner, fylkeskommuner og helseforetak om et så komplisert tema, oppleves utilstrekkelig og uklart.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Finansieringsansvar for særlige tiltak og bistand fra kommunalt ansatte når pasienter med særlig bistandsbehov innlegges i sykehus er regulert i dagens lovverk. Det daværende Sosial- og helsedirektoratet har, i brevet representanten Sjøli referer til, gitt en grundig gjennomgang av regelverket.

Spørsmålet om finansieringsansvar oppstår når pasienter har særlige behov, som i det daglige er dekket av det kommunale hjelpeapparatet. Pasientene kan for eksempel ha brukerstyrt personlig assistent, eller motta annen form for bistand fra den kommunale helse- og sosialtjenesten. Spørsmålet er da om kommunen helt kan se seg løst fra sine plikter, eller om kommunale tjenester også skal ytes mens pasienten er innlagt i sykehus.

Hovedregelen, som Sosial- og helsedirektoratet viser i sitt brev, er at ved innleggelse i sykehus skal sykehuset dekke alle pasientenes behov i forbindelse med oppholdet. Det er kommunene som har ansvar for å dekke de behov pasienten har for bistand og omsorg utenfor sykehus. Dersom pasienten er innlagt i sykehus, gjelder dette ansvaret for kommunen fortsatt for de oppgaver som ikke dekkes av sykehusoppholdet.

Det daværende Sosial- og helsedirektoratet ga i sitt brev en grundig utlegning av hvordan spørsmålene må løses. Utover de anvisninger som er gitt i brevet må sykehuset og kommunen samarbeide om det tilbudet som er til det beste for pasienten. Jeg er i tvil om dette kan detaljeres ytterligere fra sentrale myndigheter. I tillegg vil jeg også vise til at det nå er etablert, og under utvikling, samhandlingsavtaler mellom kommuner og helseforetak der mange ulike samhandlingsspørsmål blir håndtert. Det er naturlig at denne type saker også finner sin konkrete løsning i et samarbeid mellom sykehus og kommune til det beste for pasienten.