Skriftlig spørsmål fra Elisabeth Røbekk Nørve (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1253 (2007-2008)
Innlevert: 10.06.2008
Sendt: 11.06.2008
Besvart: 19.06.2008 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Elisabeth Røbekk Nørve (H)

Spørsmål

Elisabeth Røbekk Nørve (H): Hva er begrunnelsen for at Helse Midt-Norge har omgjort vedtaket om at kommunene Tingvoll og Eide vederlagsfritt kan overta lokalene etter tidligere distriktspsykiatriske sentra, og hva er statsrådens vurdering av omgjøringsvedtaket?

Begrunnelse

Som et ledd i opptrappingsplanen for psykisk helse er det gjort endringer i det distriktspsykiatriske tilbudet i kommunene Tingvoll og Eide. Helse Nordmøre og Romsdal har fattet vedtak om at disse kommunene vederlagsfritt kunne overta lokalene der det tidligere ble drevet DPS, under forutsetning av at dette ble benyttet til helseformål. Begge kommuner er godt i gang med arbeidet med å planlegge ny virksomhet i lokalene. Styret for Helse Midt-Norge har imidlertid omgjort vedtaket, og krever nå at lokalene selges for markedspris. Dette skaper store problemer for nevnte kommuner, som så langt har planlagt å benytte lokalene både til boliger for psykisk utviklingshemmede, til tannhelsetjenester og til tilbud for demente og somatiske pasienter.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF vedtok i møte 17. april 2008 å gi administrerende direktør fullmakt til å overdra Tingvoll psykiatriske senter og Eide psykiatriske senter vederlagsfritt til henholdsvis Tingvoll kommune og Eide kommune. I saksgrunnlaget er det lagt vekt på at forutsetningen for overdragelsene er at kommunene benytter eiendommene til helseformål. Styrets vedtak forutsetter videre godkjenning i styret for Helse Midt-Norge RHF/ foretaksmøtet.

Salgene ble behandlet av styret i Helse Midt-Norge RHF den 29. mai 2008, i henhold til de retningslinjer det regionale helseforetaket har når det gjelder eiendomsoverdragelser. Styret i Helse Midt-Norge RHF har i sak 92/02 pkt. 04 vedtatt at ”Omsetning og leie skal skje på den måte som gir beste økonomiske resultat for foretaket. Forslag om gave eller underpris skal forelegges foretaksmøtet.”

Styret i Helse Midt-Norge RHF har overprøvd vedtaket i Helse Nordmøre og Romsdal HF ut fra disse føringene, og vedtok på bakgrunn av dette at det psykiatriske senteret i Tingvoll og det psykiatriske senteret i Eide primært skal selges til markedsverdi i henhold til vedtatt reglement for omsetning av eiendom, eller sekundært leies ut til markedsleie.

Helse Midt-Norge RHF har en prinsipiell tilnærming til slike saker. De regionale helseforetakene har flere eiendommer der det er aktuelt for kommunene å overta. Det er viktig at en finner en fremgangsmåte på dette som gjør at en unngår store individuelle forskjeller fra et helseforetak til et annet, eller fra region til region. Helse Midt-Norge RHF ser denne saken med Eide og Tingvoll i lys av de andre eiendomssalgene regionen håndterer. Det er også viktig at en ikke foretar disposisjoner som kan føre til konkurransevridning i forhold til andre aktører. Jeg vil i tillegg vise til Riksrevisjonens tidligere merknader i forbindelse med økonomisk forsvarlig forvaltning av offentlige verdier ved salg av eiendom ved Universitetssykehuset i Nord-Norge HF i 2006, jf. Dok. nr. 1 (2007-2008).

Eiendommene ble sin tid overtatt vederlagsfritt fra fylkeskommunene, men det er samtidig viktig å huske på at fylkeskommunene i forbindelse med den statlige overdragelsen i 2002 fikk slettet gjeld knyttet til sykehusbygg for vel 16 mrd. kroner. Jeg vil også påpeke at disse byggene er regulert til helseformål.