Skriftlig spørsmål fra Torbjørn Hansen (H) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:1255 (2007-2008)
Innlevert: 10.06.2008
Sendt: 11.06.2008
Besvart: 18.06.2008 av fiskeri- og kystminister Helga Pedersen

Torbjørn Hansen (H)

Spørsmål

Torbjørn Hansen (H): Skjell er populær sommermat i Norge. Skjellene må testes for algetoksiner før de sendes ut på konsummarkedet. I dag gjøres dette i stor grad gjennom dyreforsøk. Det finnes ifølge Dyrevernalliansen kjemiske metoder som også Mattilsynet mener er fullverdige alternativ til dyreforsøk. Disse metodene er ikke godkjent av EU.
Hva er Regjeringens vurdering av muligheten for å gå fra dyreforsøk til kjemisk testing av skjell, og vil Regjeringen følge opp saken overfor EU?

Helga Pedersen (A)

Svar

Helga Pedersen: Skjell er et særlig risikoprodukt med hensyn til eventuell forekomst av algegifter, og kontrollen som gjennomføres skal påse at skjell som omsettes oppfyller gjeldende krav slik at skjellene er trygge å spise.

EU krever også omfattende kontroll med vannkvaliteten i kystområdene der skjell dyrkes og høstes. I Norge er tillatelse til skjellproduksjon gitt langs hele kysten og inne i fjordene. Per i dag er det registrert 696 lokaliteter for skjelldyrking hvorav 362 er i drift.

Skjellnæringen sender inn egenkontrollprøver til analyse for algegifter. Testene kan foretas ved kjemiske metoder eller ved å utføre musetest. Tidligere har EU ikke tillatt kjemisk testing av DSP-toksiner i skjell som skal omsettes til konsum. Det nye hygieneregelverket for næringsmidler åpner imidlertid for bruk av kjemiske metoder. Regelverket trådte i kraft i EU i 2004. Alternative metoder må imidlertid være på plass før man kan la være å bruke mus til testing av DSP-toksiner. Per i dag har ikke EU godkjent noen alternative metoder på grunn av mangel på referansemateriale. Alternative metoder må brukes parallelt med musetesten, noe som gjøres i Norge i dag.

Det nye hygieneregelverket vil trolig tre i kraft i Norge mot slutten av dette halvåret. Stortinget ga samtykke til EØS-komitébeslutningene den 12. juni d.å. jf. St.prp. nr 46 (2007-2008) og St.prp. nr 47 (2007-2008). I St.prp. nr. 46 er det i kap. 3.2.2 omtalt kontroll og overvåkning av produksjon og høsting av skjell. Når regelverket trer i kraft i Norge og EU har godkjent kjemisk testing av skjell, vil en kunne utfase dyreforsøk og gå over til kjemisk testing i Norge.

Jeg mener at dyreforsøk bør begrenses til et minimum, men det er nødvendig å bruke disse testene i forbindelse med skjellkontrollen en tid fremover. Dersom vi velger å kun bruke kjemiske metoder som rutinetest, kan det få store følger for eksporten av norske skjell, da land i EU vil kunne stoppe import av norske skjell. Vi har tidligere erfaringer med at partier som ikke har vært testet med gjeldende referansemetode i Norge har vært testet og stoppet av andre importlands kontrollmyndigheter.

Norske myndigheter er aktive i pågående arbeidsgrupper i EU på dette området. Vi arbeider for at den fremtidige kontroll av skjellnæringa bare skal skje ved hjelp av kjemisk testing.