Skriftlig spørsmål fra Bent Høie (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1258 (2007-2008)
Innlevert: 11.06.2008
Sendt: 12.06.2008
Besvart: 20.06.2008 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Bent Høie (H)

Spørsmål

Bent Høie (H): Er det slik at NAV ikke kjøper behandling i Norge eller utlandet umiddelbart til rusmiddelavhengige som opplever brudd på individuell fastsatt tidsfrist for behandling i spesialisthelsetjenesten?

Begrunnelse

Vi har fått informasjon om at rusmiddelavhengige som opplever fristbrudd etter individuell fastsatt tidsfrist for behandling i spesialisthelsetjenesten blir henvist tilbake igjen i den ordinære køen og at NAV har satt "på vent" ordningen med å kjøpe plasser offentlig/privat i Norge eller i utlandet til denne gruppen. Dette er i tilfelle etter vår oppfatning i strid med pasientrettighetsloven og slike påstander må undersøkes skikkelig.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Etter rusreformen i 2004 ble ansvaret for behandling av rusmiddelavhengige overført til staten ved de regionale helseforetakene. Ved dette ble ansvaret hjemlet i spesialisthelsetjenesteloven § 2-1a. Dette medførte også at rusmiddelavhengige fikk pasientrettigheter på lik linje med øvrige pasienter innen spesialisthelsetjenesten.

Dersom den aktuelle pasienten har rett til tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk fra spesialisthelsetjenesten, skal det settes en individuell frist for når faglig forsvarlighet tilsier at denne behandlingen senest må iverksettes. Fristen skal settes på grunnlag av en konkret faglig vurdering av den aktuelle pasientens helsetilstand. Dersom behandling ikke er iverksatt innen den fastsatte fristen, har pasienten rett til å henvende seg til NAV Pasientformidling for innen 48 timer å få tilbud om tverrfaglig spesialisert behandling ved en institusjon som Arbeids- og velferdsetaten peker ut.

I 2007 registrerte NAV Pasientformidling 1 565 reelle fristbruddssaker hvorav 797 pasienter umiddelbart fikk ny behandlingsdato av fristbruddinstitusjonen, mens 732 fikk nytt/alternativt behandlingstilbud via NAV Pasientformidling. For de gjenværende 36 sakene ble 31 saker tilbakeført til fristbruddsinstitusjonen. 5 saker var ikke ferdig behandlet på registreringstidspunktet. Av de 31 tilbakeførte sakene var det 23 fristbruddspasienter som takket nei til alternativt behandlingstilbud fordi de ønsket å vente på nytt tilbud fra fristbruddsintitusjonen. Av de resterende 8 pasientene som mot sitt ønske ikke fikk tilbud fra NAV Pasientformidling, var det 2 pasienter med rusmiddelavhengighet.

Manglende tilbud fra NAV Pasientformidling til fristbruddspasienter med rusavhengighet har sunket fra 18 returnerte saker i 2006 til 2 returnerte saker i 2007. Denne nedgangen skyldes i stor grad at Arbeids- og velferdsetaten i 2006 fikk en avklaring fra Helse- og omsorgsdepartementet som påpekte at NAV Pasientformidling kunne bruke de rusinstitusjonene som hadde tilfredsstillende kvalitet. Tidligere benyttet NAV Pasientformidling kun rusinstitusjoner som hadde avtale med regionale helseforetak. Denne avklaringen har lettet arbeidet med å finne institusjonsplasser til denne pasientgruppen.

NAV Pasientformidling har i dag rammeavtaler med behandlingsinstitusjoner i Norge (Bergensklinikkene, Vangseter m.fl.) og benytter seg også av direkte kjøp av institusjonsplasser for rusmiddelavhengige som går utenom rammeavtalene. Arbeids- og velferdsetaten har per i dag ingen rammeavtaler med behandlingsinstitusjoner i utlandet, men er nå i en avsluttende anbudsrunde for kjøp av spesialisthelsetjenester innen psykiatri og rus. Anbudskonkurransen er utlyst i Norge, Sverige og Danmark.

Begrunnelsen for en avgrensning til Skandinavia (Sverige og Danmark) er muntlig råd fra daværende Sosial- og helsedirektoratet i 2005 om at man ikke bør gå utenfor landets grenser for å finne tilbud til rusmiddelavhengige. Dette ble begrunnet med den nære tilknytningen til sosial- og helsetjenesten for denne pasientgruppen. Arbeids- og velferdsetaten har i den pågående anbudsutlysningen likevel valgt å be om tilbud fra Sverige og Danmark.