Skriftlig spørsmål fra Torbjørn Hansen (H) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:1259 (2007-2008)
Innlevert: 11.06.2008
Sendt: 12.06.2008
Besvart: 17.06.2008 av landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen

Torbjørn Hansen (H)

Spørsmål

Torbjørn Hansen (H): Det er streik i Tine Meierier. Tine har viktige oppgaver som markedsregulator og har mottaks- og forsyningsplikt.
Hvordan vil Regjeringen sikre at Tine Råvare ikke forskjellsbehandler ekstern industri i forhold til Tine Industri og dermed påfører private aktører unødvendig usikkerhet i form av mangel på informasjon og unødvendige økonomiske tap?

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Jeg er glad for at partene i Tine-streiken nå har kommet til enighet. Dette innebærer at forutsetningen for representanten Torbjørn Hansens (H) spørsmål til meg ikke lenger er til stede. Jeg vil i det videre likevel besvare spørsmålet mer generelt.

Tine BAs oppgaver som markedsregulator i melkesektoren er regulert i to ulike forskrifter i medhold av omsetningsloven for jordbruksvarer (fotnote 1). Den operative forskriften knyttet til markedsreguleringen (fotnote 2) forvaltes av Omsetningsrådet. Fordi spørsmål knyttet til markedsregulators mottaks-, forsynings- og informasjonsplikt har vært ansett som konkurransepolitisk viktig, er overordnede bestemmelser om disse temaene i tillegg hjemlet i en egen forskrift gitt av Landbruksdepartementet. Forskriftens formål er å ramme inn Omsetningsrådets vedtak om forsynings-, mottaks- og informasjonsplikt, slik at disse utformes på en måte som gjør at de i minst mulig grad påvirker konkurranseforholdene mellom ulike aktører eller grupper av aktører i markedet (fotnote 3).

Av forskriften følger det videre at Omsetningsrådets vedtak skal legge til rette for at alle markedsaktører sikres lik tilgang på informasjon om aktiviteter markedsregulator utfører i kraft av reguleringsansvaret, og at slik informasjon gjøres tilgjengelig umiddelbart etter at endringer/tiltak er foretatt. Gjennom markedsreguleringsforskriften har Omsetningsrådet eksplisitt operasjonalisert dette som en forpliktelse som påhviler Tine. I den grad en streik medfører endringer i markedsreguleringsaktivitetene, vil Tine således kunne ha en plikt til å holde andre aktører løpende informert om dette.

Mottaks- og forsyningsplikten innebærer plikt til likebehandling av alle aktører innenfor de nærmere fastsatte rammene for dette. Ettersom det her ikke er tatt noe forbehold om det motsatte, legger jeg til grunn at dette likebehandlingsprinsippet også må gjelde i streikesituasjoner. Jeg er blitt orientert om at Tine under streiken gjennomførte mottaks- og forsyningsplikten så langt dette var praktisk mulig. Dette innebar at Tine tok i mot all melk og fløte som ekstern industri hadde behov for å levere i denne perioden. Videre var det kun mindre avvik når det gjaldt leveranser av melk til disse aktørene.

Når det gjelder spørsmålet om regjeringens eventuelle inntreden for å sørge for at andre aktører enn Tine Industri ikke forfordeles i en streikesituasjon, følger det av omsetningslovens system at både regjeringens og departementets rolle hovedsakelig skal være av etterfølgende karakter. I tråd med det jeg har redegjort for over, er det Omsetningsrådet som er ansvarlig for forvaltningen av regelverk knyttet til Tines plikter som markedsregulator. Først dersom rådet eventuelt skulle fatte regelverksstridige vedtak, kan departement gjøre om dette i medhold av omsetningsloven § 11 fjerde ledd, mens Kongen kan omgjøre vedtak som ansees å være i strid med samfunnsinteresser.

------------------

Fotnote 1) Lov 10. juni 1936 nr. 6 til å fremja umsetnaden av jordbruksvaror.

Fotnote 2) Forskrift 28. november 1996 nr. 1478 om markedsregulering av norskprodusert melk og melkeprodukter.

Fotnote 3) Forskrift 1. juli 2003 nr. 919 om Omsetningsrådets myndighet vedrørende markedsregulering for jordbruksråvarer § 1.