Skriftlig spørsmål fra Line Henriette Holten (KrF) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1261 (2007-2008)
Innlevert: 11.06.2008
Sendt: 12.06.2008
Besvart: 25.06.2008 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): Statsråd Åslaug Haga har uttalt at ENOVA er Regjeringens viktigste redskap i forhold til fornybar energi. I OEDs tildelingsbrev til ENOVA er lavenergiprogrammet ikke omtalt, til tross for at dette er omtalt i klimaforliket som et viktig satsingsområde i forhold til energieffektivisering.
Med henvisning til statsrådens tidligere uttalelser om ENOVA, mener statsråden at ENOVA skal støtte lavenergiprogrammet?

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: OEDs styring av Enova SF er overordnet. Den gir klare mål for statsforetaket, men det er et viktig prinsipp at Enova selv skal velge de virkemidlene som i størst grad bidrar til at de skal nå de overordnede målene. Enova SF skal være en markedsnær og fleksibel organisasjon. Deres rolle er å oppsøke og støtte gode prosjekter, men også å bidra til en langsiktig utvikling av markedet for fornybar energi og energieffektivisering. Lavenergiprogrammet for bygg er et eksempel på en aktivitet der Enova har valgt å delta i tråd med de overordnede føringene for virksomheten.

Lavenergiprogrammet for bygg og anlegg er et samarbeid der både Enova, BNL, Arkitektbedriftene i Norge, Statsbygg, BE, NVE og Husbanken bidrar til finansieringen. Programmet er basert på en avtale som ble undertegnet 7. september 2007. Enova er den største bidragsyteren med 1 mill. kroner. Målsettingen med programmet er å styrke kompetansen i byggsektoren og bidra til mer effektiv energibruk og omlegging til ny fornybar energi. Dersom samarbeidet resulterer i konkrete prosjekter kan disse søke om støtte i Enova SF på ordinære premisser.

Å redusere energibruk i ny og eksisterende bygningsmasse er en sammensatt problemstilling som vil kreve utveksling av informasjon og bruk av ulike type tiltak og virkemidler. Jeg ser det som positivt at det er en bred deltagelse i programmet, fordi det legger grunnlaget for et helhetlig og koordinert opplegg. Dette gir en merverdi utover det den enkelte organisasjon kan oppnå.