Skriftlig spørsmål fra Øyvind Vaksdal (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1262 (2007-2008)
Innlevert: 11.06.2008
Sendt: 12.06.2008
Besvart: 19.06.2008 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Øyvind Vaksdal (FrP)

Spørsmål

Øyvind Vaksdal (FrP): Er helse- og omsorgsministeren innstilt på å legge forholdene til rette for et godt fungerende luftambulansetilbud i Helse Fonna-området, og hva kan i tilfelle ministeren bistå med i sakens anledning?

Begrunnelse

Helse Fonna er eneste område i Helse Vest som ikke har helikopter. Den siste tids store aktivitetsøkning for luftambulansen aktualiserer nå spørsmålet om egen helikopterbase i Haugesund.
I løpet av de to siste ukene har AMK-sentralen i Haugesund bestilt ambulansehelikopter 29 ganger og i de to foregående uker 24 ganger. Disse oppdrag i Helse Fonna-området ble utført av ambulansehelikoptre som er stasjonert i Stavanger og Bergen.
Et ambulansehelikopter stasjonert i Haugesund vil redusere utrykningstiden betydelig, noe som åpenbart vil være en fordel når menneskeliv skal reddes. Interkommunalt samarbeid i regionen har bidratt til at redningsdykkertjenesten nå er operativ. Et ambulansehelikopter stasjonert i Haugesund vil også kunne bidra til at dykkere raskt vil kunne bli fraktet til eventuelle ulykker på sjøen.
Viser for øvrig til oppslag i Haugesunds Avis 10. juni i sakens anledning.

http://www.h-avis.no/article/20080610/NYHETER/310824652/1058/AKTUELT

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Jeg mener at tryggheten for å få god behandling og transport ved akutt skade eller sykdom er en av våre sentrale velferdsgoder. De prehospitale tjenestene, herunder ambulansetjenesten, er derfor en viktig del av vår helsetjeneste og vårt velferdssamfunn. I regjeringens tiltredelseserklæring, Soria Moria, er vi derfor klare på at vi skal ha en ambulansetjeneste med god kvalitet og kompetanse over hele landet – og som har god beredskap og forsvarlig responstid.

Representanten Vaksdal stiller spørsmål ved luftambulansetjenestetilbudet i Helse Fonna – og viser til at Helse Fonna er det eneste området i Helse Vest som ikke har helikopter. Vaksdal viser til at den store aktivitetsøkning for luftambulansen aktualiserer spørsmålet om egen helikopterbase i Haugesund.

Som representanten Vaksdal er kjent med er luftambulansetjenesten, på lik linje med øvrig spesialisthelsetjeneste, en del av de regionale helseforetakenes ansvarsområde. Dette følger av spesialisthelsetjenesteloven § 2-1 a nr 4.

Luftambulansetjenesten er imidlertid en ressurs som er helseforetaks- og regions-overgripende, dvs en nasjonal tjeneste. Dette innebærer at beredskapen ikke er knyttet til bestemte geografiske områder, men en felles ressurs som skal brukes der den trengs mest. Det er Norsk Luftambulanse ANS, som eies av de regionale helseforetakene, som forvalter kontrakter med de ulike operatørene i tjenesten.

I tillegg til å være en nasjonal tjeneste, er luftambulansetjenesten også et supplement til øvrig ambulansetjeneste. Bruk av bil- eventuelt båtambulansetjenesten er det primære alternativet så fremt det er faglig forsvarlig. I Helse Fonna er det 13 ambulansestasjoner og 150 ambulanseansatte – som sikrer ambulansetjenester til de 19 kommunene i området. Vi ser imidlertid at flere situasjoner krever bruk av luftambulanse.