Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1263 (2007-2008)
Innlevert: 11.06.2008
Sendt: 12.06.2008
Besvart: 19.06.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Ved noen av våre flyplasser er det behov for utvidet areal for å møte økende etterspørsel etter flyreiser. Dette fordi luftfarten spiller en viktig rolle i transportmønsteret i Norge og fordi luftfarten har en viktig oppgave i å opprettholde bosetting og sysselsetting i hele landet. Noen steder disponerer Forsvaret areal som ikke er i bruk eller er påtenkt brukt.
Vil statsråden ta initiativ til at slike areal kan overføres til statens selskap Avinor basert på prisnivå som ikke gir store kostnadsøkninger for reisende som bruker fly?

Begrunnelse

Norsk luftfart er i hovedsak finansiert ved hjelp av avgifter som direkte og indirekte betales av brukerne; de reisende flypassasjerene. Til stor forskjell fra bl.a. togreisende der kostnader knyttet til infrastrukturen (kjøreveien) er dekket gjennom egne og årlige bevilgninger på statsbudsjettet.
Jeg viser også til at når det gjelder kjøp av transporttjenester er det stor ulikhet mellom de ulike transportformene. I statsbudsjettet for 2008 brukes 1,5 mrd. kr til kjøp av riksveiferjetjenester og 1,6 mrd. kr til kjøp av persontransport med tog mens ca. 500 mill. kr brukes til kjøp av innenlandske flyruter. I tillegg brukes vel 400 mill.kr. på særskilte transporttiltak. Det ville ikke være urimelig om utvidelse av areal for eksisterende flyplasser i statlig eie når dette kan skje fra annen statlig virksomhet kan skje til en pris som avspeiler at det er overføring av grunn til bruk for annen infrastruktur. På den måten kan man unngå stor eksterne opplåning og tilhørende finansieringskostnader som for Avinors vedkommende må finansieres gjennom høyere avgifter og leiepriser.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Det er korrekt at staten ved Forsvaret eier og disponerer relativt store arealer ved noen av landets lufthavner. Det er videre på det rene at omleggingene innen Forsvaret har redusert behovet for arealer i Forsvarets eie samtidig som Avinor ved noen lufthavner har behov for utvidet areal. Som følge av disse og andre utviklingstrekk er gjeldende avtaleverk mellom Forsvaret og Avinor under reforhandling mellom partene med utgangspunkt i mandat gitt av Regjeringen. Avtaleverket omfatter i alt 14 lufthavner og regulerer ikke bare drift og investeringer, men også eiendomsforholdene.

Det ligger i oppdraget til avtalepartene at de skal vurdere de endrede behov for arealer. Partene har på gang en felles prosess for å identifisere og kartlegge arealer til felles og eget bruk, herunder arealer som det på sivil side er behov for som følge av trafikkvekst, teknisk/operative krav til bl.a. utforming av lufthavner, eller av andre årsaker. Kartleggingen vil samtidig kunne frigjøre arealer til andre bruksformål. Det er en del av oppdraget å avklare korrekt bruk av ulike regelverk. Videre skal eiendomstakster iht. avhendingsinstruksen ta hensyn til eventuelle rettigheter Avinor måtte ha i de aktuelle eiendommer, bygg og anlegg, samt at Avinor har ansvar for drift og finansiering av et totalsystem. Eiendomsoverføringer er for øvrig en løpende prosess mellom partene som vil kunne pågå over tid. Partene skal legge fram forslag til ny samarbeidsavtale med grunnlagsmateriale for Forsvarsdepartementet og for samferdselsministeren som generalforsamling for Avinor.

For Avinors del inngår avtaleverket med Forsvaret som en del av selskapets økonomiske rammevilkår, jf. Stortingets behandling av Ot.prp. nr. 14 (2002-2003), jf. Innst. O. nr. 40 (2002-2003) og St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 2 (2002-2003), jf. Budsjett-Innst. S. nr. 13 Tl. 1 (2002-2003). Jeg anser det for viktig å unngå kryssubsidiering mellom Forsvarets virksomhet finansiert over statsbudsjettet på den ene siden, og den brukerfinansierte drift av sivile lufthavner utenfor statsbudsjettet på den andre siden. Statens økonomiske interesse i Avinor er ivaretatt ved restriksjoner på låneopptak og krav til utbytte.

Jeg kjenner meg trygg på at arealinteressene Avinor har vil bli ivaretatt uten store kostnadsøkninger for flytrafikantene. Jeg nevner videre at det med de store samfunnsinteresser som er knyttet til rammevilkårene for Forsvarets og Avinors videre samarbeid, vil være naturlig at Regjeringen på egnet måte forelegger eventuelle endringer av betydning for Stortinget.