Skriftlig spørsmål fra Tord Lien (FrP) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:1265 (2007-2008)
Innlevert: 12.06.2008
Sendt: 12.06.2008
Besvart: 20.06.2008 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Tord Lien (FrP)

Spørsmål

Tord Lien (FrP): Kan statsråden bekrefte at det lovvedtaket som ble gjort i forbindelse med behandlingen av plan- og bygningsloven i områder utenfor pressområdene, for eksempel i Sogn og Fjordane, vil medføre en mer liberal praksis i forhold til dispensasjoner fra byggeforbudet i strandsonen, også for andre enn medlemmer av statsrådkollegiet?

Begrunnelse

Under behandlingen av plan- og bygningsloven var strandsonen et sentralt tema. Et flertall på Stortinget gikk da inn for å pålegge et statlig byggeforbud 100-meter fra sjøen og at all bygging som skal skje i dette området skal være basert på dispensasjon fra staten. Regjeringen innfører også innstramming i dispensasjonspraksisen og vil frata de kommuner som ikke gjør som staten vil retten til å be om dispensasjon. Fremskrittspartiet støttet ingen av delene og legger til grunn at lokale politikere er i stand til å ivareta innbyggernes behov også når det gjelder arealforvaltning.
Etter stortingsbehandlingen 29. mai har det kommet flere motstridende utspill fra representanter for regjeringspartiene. Fylkesordfører Nils Sandal (Sp) i Sogn og Fjordane sier den 5. juni til NRK Sogn og Fjordane at han ”foreslår å opne opp for heilårsbustader med store tomter i dette 100-meterbeltet.” Svaret fra statsråd Erik Solheim (SV) er ”Regjeringa sitt forslag om nye strandsonereglar gir eit tydeleg signal til kommunane om å ein strengare praksis for å byggje nær sjøen. Regjeringa ønskjer å stramme inn reglane om byggjeforbod i 100-metersbeltet.” Når Erling Sande som er Senterpartiets talsmann på Stortinget uttaler til ”17.30” på P4 den 10. juni at det som er vedtatt i PBL ikke åpner for en innstramming i Sogn og Fjordane og i øvrige områder utenfor Oslofjorden mener jeg dette indikerer behov for en klargjøring.
Statsråd Haga påpeker også i en lang rekke medieopptredener de siste dager at hennes tiltak ligger utenfor pressområdene, og at det dermed er regjeringens posisjon å innføre en mer liberal praksis i disse områdene.

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Ny plandel av plan- og bygningsloven er nylig vedtatt av Stortinget, jf. Ot. prp. nr. 32 (2007-2008). I den nye loven gjøres reglene om byggeforbudet i 100-metersbeltet langs sjøen og reglene om dispensasjon tydeligere og strammes inn.

Det er imidlertid ikke riktig slik det hevdes at all bygging i 100-metersbeltet langs sjøen skal baseres på dispensasjon fra staten. Kommunene beholder myndigheten til å gi dispensasjoner og til å vedta kommuneplaner og reguleringsplaner. Imidlertid er det vedtatt en hjemmel til å overføre dispensasjonsmyndigheten fra kommunen til statlig eller regionalt organ i helt spesielle tilfeller. Det kan bare skje dersom det er nødvendig for å ivareta nasjonale eller viktige regionale interesser i nærmere angitte deler av strandsonen.

I forbindelse med lovarbeidet har Regjeringen bestemt at det skal utarbeides statlige planretningslinjer for en geografisk differensiert strandsonepolitikk, som tar hensyn til ulikhetene langs kysten. Miljøverndepartementet vil legge opp til en bred prosess i forbindelse med utarbeidingen av retningslinjene, og innhente erfaringer fra kommuner, fylkesmenn og fylkeskommuner. Arbeidet er nå i startgropen, og jeg kan foreløpig ikke si mer om innholdet i retningslinjene.