Skriftlig spørsmål fra Jon Jæger Gåsvatn (FrP) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1267 (2007-2008)
Innlevert: 12.06.2008
Sendt: 12.06.2008
Besvart: 17.06.2008 av kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell

Jon Jæger Gåsvatn (FrP)

Spørsmål

Jon Jæger Gåsvatn (FrP): Hvilke regler følger Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet, og hva slags saksbehandlingstid anser statsråden er forsvarlig i forhold til henvendelser fra skoletilbydere?

Begrunnelse

Undertegnede har fått henvendelse fra to skoler som har rettet flere henvendelser til Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet uten å få svar. Henvendelse fra Skagerak International School i 2006 og 2008 til utdanningsdirektoratet er ennå ikke besvart. Henvendelse fra Skagerak Primary & Middle School fra 2005, 2006, 2007 og 2008 til Utdanningsdirektoratet er ennå ikke besvart. Henvendelse fra Skagerak International School til Kunnskapsdepartementet i mars 2008 er ennå ikke besvart.

Bård Vegar Solhjell (SV)

Svar

Bård Vegar Solhjell: Jeg vil understreke at KD og Udir skal følge forvaltningslovens frister ved henvendelser som krever enkeltvedtak. Saker skal behandles uten ugrunnet opphold. Andre henvendelser besvares så snart det er mulig tatt i betraktning den store saksmengden i direktoratet og i departementet.

Når det gjelder søknader om godkjenning av privatskoler eller endring av drift ved privatskoler, gjelder egen frist fastsatt i forskrift til privatskoleloven § 12-1. Der fastslås det følgende: ”Frist for søknad om godkjenning av skole eller driftsendringar etter privatskolelova er 1. april i kalenderåret før det året verksemda eller endringane skal ta til”. Det kan for øvrig nevnes at denne typen saker ofte er komplekse og stiller store krav til søker når det gjelder dokumentasjon.

Jeg har i denne konkrete sakens anledning vært i kontakt med Utdanningsdirektoratet (Udir) og fått opplyst følgende om de aktuelle henvendelsene: Brev fra Skagerak international school (SIS) til Udir av 17.1.2006 ble besvart 26.7.2006. Nytt brev gikk fra SIS til Udir den 20.9.2006 med utfyllende dokumentasjon. Udir har vurdert den innsendte dokumentasjonen og vil i den nærmeste tid fatte vedtak i saken.

Brev med søknad fra Skagerak Primary and Middle School (SPM) til Udir av 29.9.2005 ble besvart 22.3.2007. I mellomtiden sendte Udir brev med spørsmål om mer dokumentasjon fra skolen. Da Udir ikke mottok slik dokumentasjon, ble søknaden avslått. Derav også den lange saksbehandlingstiden.

Brev med søknad fra SPM til Udir datert 14.3.2008 vil bli behandlet før skoleåret 2009/2010. Søknaden dreier seg om driftsendringer. Denne typen søknader må sendes innen 1. april i kalenderåret før endringen skal skje, jf. omtale av forskrift til privatskoleloven ovenfor.

Brev fra SIS til Kunnskapsdepartementet (KD) av 31.3.2008 vurderes av departementet som innspill til arbeidet med statsbudsjettet. KD vil gi svar til skolen med det første.