Skriftlig spørsmål fra Dagfinn Høybråten (KrF) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:1269 (2007-2008)
Innlevert: 12.06.2008
Sendt: 12.06.2008
Besvart: 18.06.2008 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Dagfinn Høybråten (KrF)

Spørsmål

Dagfinn Høybråten (KrF): Når vil Stortinget få seg forelagt konkrete bevilgningsforslag vedr. internasjonal bistand som sikrer at det håp eller løfte som miljø-og utviklingsministeren redegjorde for i NRK-nyhetene 12 juni d.å. vil bli realisert?

Begrunnelse

I radionyhetene NRK torsdag 12 juni d.å. ble det referert til de økte forventningene i verden til at Norge, i kraft av å nyte godt økonomisk av de økte oljeprisene, må bidra sterkere i kampen mot fattigdom internasjonalt. Miljø-og utviklingsministeren uttalte i den forbindelse at han trodde at målet om 1 % av brutto nasjonalprodukt til bistand ville bli nådd i inneværende år. Jeg antar at det ikke var med hensikt at brutto nasjonalinntekten (som bistandsmålet er knyttet til) ble erstattet med brutto nasjonalproduktet i denne reportasjen.
Da statsbudsjettet for 2008 ble lagt fram høsten 2007, foreslo Regjeringen bevilgninger til internasjonal bistand tilsvarende 0,98 %. Regjeringspartiene stemte imot budsjettforslag fra KrF som ville økt bevilgningen til 1 % av BNI. Det ble i RNB 2008 lagt inn 225 mill ekstra i bistandsrammen for å finansiere miljø og skogtiltak. Det er uenighet mellom regjeringspartiene og opposisjonen om dette bør regnes inn i bistandsrammen. På grunn av anslagsendring på BNI i RNB 2008, falt likevel bistandsandelen til 0,9 %. Holdes miljø-og skogtiltakene utenfor, er bistandsandelen nå 0,89 %. Regjeringen må legge inn en ekstra bevilgning på 2,7 mrd kroner hvis bistandsmålet skal nås i 2008-budsjettet.

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Bevilgningen til bistand i saldert budsjett for 2008 er 22,3 milliarder kroner. Dette er en økning på 5,7 milliarder kroner fra 2005. I samme periode økte bistandsbudsjettets andel av anslaget for bruttonasjonalinntekten fra 0,95 prosent til 0,98 prosent.

Bistandsbudsjettets størrelse i 2009 som andel av anslaget for bruttonasjonalinntekten vil bli bestemt i Stortingets vedtak av 2009-budsjettet.

NRK gjenga 12. juni et kort utdrag fra en tale der jeg berørte dette. Når jeg der ga uttrykk for at jeg håper målet om en prosent kan bli nådd i år, var det med tanke på behandlingen av statsbudsjettet i desember. Videre kan jeg forsikre representanten Høybråten om at han har helt rett i sine antakelser om at jeg ikke har som hensikt å erstatte bistandsbevilgningen som prosent av brutto nasjonalinntekt med prosent av brutto nasjonalprodukt som mål for våre bistandsambisjoner.