Skriftlig spørsmål fra Martin Engeset (H) til arbeids- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:1272 (2007-2008)
Innlevert: 12.06.2008
Sendt: 13.06.2008
Besvart: 20.06.2008 av arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen

Martin Engeset (H)

Spørsmål

Martin Engeset (H): Statsråden har ved flere anledninger uttalt en målsetting om 5 000 deltakere i kvalifiseringsprogrammet i 2008. Da undertegnede er kjent med rapporter som viser at innfasingen går tregt, bes det om konkret tallfesting av både nåværende deltakerantall og fremdrift i utberedelsen av Kvalifiseringsprogrammet.
Dersom måltallet for Kvalifiseringsprogrammet er justert, hvilke supplerende virkemidler vil Regjeringen vurdere for å hjelpe utsatte grupper tilbake til arbeid?

Begrunnelse

Regjeringens uttalte målsetting om det nye Kvalifiseringsprogrammet for mennesker med ingen eller begrensede rettigheter i folketrygden, er at det innen utløpet av 2008 skal være et sted mellom 4 000 og 5 000 mennesker som deltar i programmet. Tall fra NAV tidligere i vår, viser at det er et sted mellom 300 og 500 som hittil har fått delta i programmet. Halvveis i 2008 kan det med andre ord se ut som om en 10 prosents dekning i forhold til uttalt målsetning ved utløpet av året.
Kvalifiseringsprogrammet er fra Regjeringens side beskrevet som det kanskje mest sentrale virkemiddelet for å bekjempe fattigdom. I så henseende er det nødvendig å få oppdatert hvordan innfasingen av programmet utvikler seg, og hvilke virkemidler Regjeringen mener er nødvendig for å nå det uttalte deltagermålet for 2008.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Regjeringen har satt seg høye mål i arbeids- og velferdspolitikken, og vi er nå i en gjennomføringsfase for store sosialpolitiske reformer. Kvalifiseringsprogram og kvalifiseringsstønad til personer med vesentlig nedsatt arbeids- og inntektsevne, innført fra 1.11. 2007, er en av disse. Kvalifiseringsprogrammet er et hovedvirkemiddel i kampen mot fattigdom og et viktig virkemiddel i gjennomføringen av NAV-reformen. Det er derfor viktig for meg og for Regjeringen at alle som er i målgruppen for dette programmet, får et tilbud så snart som mulig.

Det er kommunene som har en plikt til å tilby kvalifiseringsprogrammet og den tilhørende stønaden. Forvaltningen skal skje ved NAV-kontoret. Programmet fases således inn i takt med etableringen av disse kontorene. Kommunene kompenseres for merutgifter i forbindelse med gjennomføring av kvalifiseringsprogrammet. Ved beregningen av de kommunale merkostnadene for 2008, ble det lagt til grunn at det skal være om lag 5 400 deltakere i ordningen ved utgangen av året.

Arbeids- og velferdsdirektoratet har på nasjonalt nivå ansvaret for å legge til rette for gjennomføringen av kvalifiseringsprogrammet. På fylkesnivå spiller både NAV fylke og Fylkesmannen viktige roller. Fylkesmannen ble i 2007 tilført ressurser til å gjennomføre et utvidet oppdrag knyttet til gjennomføring av kvalifiseringsprogrammet. I St.prp. nr. 59 (2007-2008) foreslås å styrke Arbeids- og velferdsetaten i 2008 med administrative ressurser til oppfølgingen av kvalifiseringsprogrammet tilsvarende en stilling i hvert fylke (5,2 mill. kroner).

For å fange opp forhold som kan bidra til å forsinke gjennomføringen, er det lagt opp til å følge gjennomføringen tett gjennom et særskilt opplegg for rapportering fra NAV-kontorene til Arbeids- og velferdsdirektoratet.

De første rapporteringene fra NAV-kontorenes arbeid med kvalifiseringsprogrammet for april 2008 viser at det foreløpig er langt færre som har fått tilbud om program enn det som er planlagt. Årsakene til dette kan være flere. Kvalifiseringsprogrammet skal blant annet innføres i en krevende etableringsfase av NAV-kontorene, og det kan være usikkerhet og manglende kompetanse knyttet til forvaltningen av den nye ordningen.

På denne bakgrunn styrkes nå innsatsen gjennom linjen ut mot den enkelte leder av NAV-kontoret. Dette vil blant annet skje ved etableringen av NAV-kontorene, i inngåelsen av samarbeidsavtale om etablering og drift av NAV-kontor med den enkelte kommune og i oppfølgingen av NAV-kontorene generelt. NAV fylke vil også få ansvaret for å følge opp utviklingen av antall brukere i ordningen ved det enkelte NAV-kontor. I denne sammenheng etableres også et felles prosjekt for de to statlige aktørene på fylkesnivå ledet av fylkesdirektøren for å følge opp gjennomføringen av kvalifiseringsprogrammet ved NAV-kontorene.