Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1276 (2007-2008)
Innlevert: 12.06.2008
Sendt: 13.06.2008
Rette vedkommende: Nærings- og handelsministeren
Besvart: 20.06.2008 av nærings- og handelsminister Dag Terje Andersen

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Personer som driver persontransport (kollektivtransport) på sjøen etterlyser muligheten for å kunne merke fartøyene, slik at omgivelsene ser at dette er en spesiell type transport. Dette kan gjøres enten ved å farge/merke fendere og/eller ha ekstra lanterne/lys som tydelig viser at man driver kollektivtransport på sjøen.
Ser statsråden verdien av en tydeligere markering, og er dette noe man vil følge opp, med sikte på å imøtekomme dette behovet?

Begrunnelse

Omfanget av taxitransporten/skysstransport på sjøen er i enkelte kommuner svært omfattende. I noen kommuner er det også i enkelte deler av året enormt høy aktivitet på sjøen, dette medfører at det av og til oppstår problemer mellom de som driver næringstransport på sjøen (taxitransport) og andre som er på sjøen. En del av de som driver denne næringstransporten mener at mange av disse konfliktene kunne vært unngått dersom man hadde hatt en tydeligere markering av fartøyet. Det har derfor kommet forslag om en tydeligere markering av fartøyene eventuelt at man i tillegg til de vanlige lanternene som båter skal være utstyrt med, også skal ha et ekstra farget lys/lanterne som tydelig viser at dette er et fartøy som driver med (kollektiv)transport av personer.

Dag Terje Andersen (A)

Svar

Dag Terje Andersen: Det er i dag ikke krav til særskilt merking av fartøy som driver persontransport på sjøen. Den enkelte næringsdrivende kan selv sørge for at det klart fremgår at fartøyet driver transport av passasjerer, forutsatt at merkingen ikke kommer i konflikt med internasjonale regler om merking og lanterneføring. På den bakgrunn er Sjøfartsdirektoratets oppfatning at en eventuell merking av kollektivtransport ikke bør markeres ved hjelp av lys eller lanterne. En slik merking vil kunne forveksles med internasjonale kjennetegn. Sjøfartsdirektoratet er positive til at merking skjer ved for eksempel farging av fendere.

Ettersom det er åpent for å merke fartøyene, forutsatt at merkingen skjer i samsvar med internasjonale regler, ser jeg ikke noe umiddelbart behov for å innføre et krav om merking.