Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1278 (2007-2008)
Innlevert: 12.06.2008
Sendt: 13.06.2008
Besvart: 19.06.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Jeg viser til spørsmål nr. 684 (2005-2006) og spørsmål nr. 12 2006-2007 om varslet gjennomgang av prinsipper for bompengefinansiering. Svarene er gjengitt i spørsmålets begrunnelse. Jeg viser til at riktignok er vegloven § 27 endret når det gjelder bruk av bompenger ( ref. Ot.prp. nr. 15 2007-2008) men at sak om retningslinjer ikke er lagt frem som omtalt i tidligere svar.
Når kommer det sak om dette til Stortinget?

Begrunnelse

Både i statsbudsjettet for 2007 og for 2008 heter det likelydende under kap 5.8 Alternativ finansiering og organisering av infrastruktur: "SD viser til at det på lokalt nivå blir arbeidet med en rekke prosjekter bompenger er en del av opplegget for finansiering. Dept. legger vekt på at prosjektene blir behandlet etter gjeldene retningslinjer for bompengeinnkreving."
Jeg viser videre til svar på tidligere spørsmål:
Spørsmål nr. 684 ( 2005-2006): Utdrag: "I tråd med dette vil jeg komme tilbake til Stortinget med en gjennomgang av prinsippene for bompengeprosjekter i løpet av året."
Spørsmål nr. 12 (2006-2007): (I sin helhet):
"Den varslede gjennomgangen av prinsipper for bompengefinansiering er ikke omtalt i St.prp. nr. 1 (2006-2007). Arbeidet pågår, og jeg tar sikte på å komme tilbake til Stortinget med saken så raskt som mulig, mest sannsynlig i 2007, og ikke i løpet av 2006 som jeg tidligere har varslet."

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Arbeidet med retningslinjer for bompengefinansiering pågår fortsatt i Samferdselsdepartementet. Jeg tar sikte på å legge fram en sak for Stortinget i forbindelse med Nasjonal transportplan 2010-2019.