Skriftlig spørsmål fra Vera Lysklætt (V) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:1279 (2007-2008)
Innlevert: 12.06.2008
Sendt: 13.06.2008
Besvart: 23.06.2008 av kultur- og kirkeminister Trond Giske

Vera Lysklætt (V)

Spørsmål

Vera Lysklætt (V): Stortingets kommunalkomité har i Innst. S. nr. 202 (2006-2007) uttalt at det nå er på høy tid at landsdekkende samiske dagsaviser både på samisk og norsk blir en realitet. Komitéflertallet mener det er helt avgjørende for informasjonsformidling, identitetsutvikling og demokratiet i det samiske samfunnet at det blir gitt rammebetingelser for dette.
Hva vil kulturministeren nå gjøre for å realisere Stortingets mål om en landsdekkende samisk dagsavis både på samisk og norsk i 2008?

Begrunnelse

Om lag halvparten av velgerne ved valg til Sametinget forstår ikke samisk og om lag halvparten av de som snakker samisk, kan ikke lese samisk. Opp mot 3/4 av Sametingets velgere er derfor helt avhengig av skriftlig informasjon på norsk for å kunne forstå innholdet i det de leser.
Stortinget har i 2008 økt bevilgningen til 18,8 mill. kr for å følge opp målet om to samiske dagsaviser, Ávvir på samisk og Ságat på norsk. Medietilsynet har tilrådt en fordeling for å realisere begge dagsavisprosjektene innenfor budsjettrammen. Kulturdepartementet har ikke tatt hensyn til Medietilsynets faglige vurdering og fastsatt en fordeling som årlig gir Ságat ca. 3 mill. kr mindre enn det Ávvir får. Konsekvensen av dette er at kun Ávvir nå kan realisere sitt dagsavisprosjekt.
Både Stortinget og Regjeringa har forutsatt at tilskuddsforvaltningen skal gi den nødvendige avstand og uavhengighet i forholdet mellom samiske politiske myndigheter og samisk presse. Kulturdepartementet har ved fastsetting av fordelingsnøkkel kun hatt formelle konsultasjoner med sametingsrådet - og ikke med den samiske pressen. Sametingsrådet (som idag utgår fra AP), har fremforhandlet en fordeling av pressestøtten, hvor den norskspråklige samiske avisa Ságat, nå ikke får økonomi til å bli dagsavis. Dette samsvarer ikke med Stortingets og regjeringas klare forutsetninger. Når Kulturdepartementet velger å ha konsultasjoner kun med sametingsrådet og ikke med den samiske pressen, fremstår dette som et anslag mot pressefriheten og integriteten for den frie og uavhengige samiske nyhetsformidlingen. Dette står dessuten i sterk kontrast til det regjeringa selv skriver i den nylig framlagte stortingsmeldinga om samepolitikken, St.meld.nr.28 (2007-2008). Der står bl.a. følgende på s. 183 under 18.1.1: "...En forutsetning må være at tilskuddsforvaltningen gir den nødvendige avstand og uavhengighet i forholdet mellom samiske politiske myndigheter og samisk presse, jf. Innst.S.nr. 110 (2002-2003)."

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Stortingets kommunalkomité har i Innst.S.nr.202 (2006-2007) uttalt at det nå er på høy tid at landsdekkende samiske dagsaviser både på samisk og norsk blir en realitet. Komitéflertallet mener det er helt avgjørende for informasjonsformidling, identitetsutvikling og demokratiet i det samiske samfunnet at det blir gitt rammebetingelser for dette. Hva vil kulturministeren nå gjøre for å realisere Stortingets mål om en landsdekkende samisk avis både på samisk og norsk i 2008?”

Jeg viser til at pressestøtten til samiske aviser for 2008 er økt med 5 mill. kroner eller hele 36 pst. i forhold til 2007. Den fordelingsmodellen som er vedtatt av departementet vil innebære at den norskspråklige avisen Ságat i år vil få en økning i pressestøtten på om lag 3,5 mill. kroner, eller hele 85 pst. I tillegg er det gitt klare signaler om at tilskuddet til samiske aviser vil bli økt ytterligere i neste års budsjett. Tatt i betraktning at Ságat etter det vi har fått opplyst uansett ikke ville kommet i gang med daglig utgivelse før ut på høsten, ser jeg det som svært underlig at en slik økning ikke skulle dekke avisens behov i 2008.

I begrunnelsen for spørsmålet viser stortingsrepresentant Lysklætt bl.a. til at: ”Når Kulturdepartementet velger å ha konsultasjoner kun med sametingsrådet og ikke med den samiske pressen, fremstår dette som et anslag mot pressefriheten og integriteten for den frie og uavhengige samiske nyhetsformidlingen.” Dette er ikke en riktig framstilling. Saken er blitt grundig utredet i tråd med kravene i forvaltningsloven og Utredningsinstruksen. Medietilsynet hadde kontakt med partene under forberedelsen av sitt forslag, departementet har hatt et forskriftsutkast på bred høring, har hatt en rekke møter med partene i saken og har mottatt og behandlet en rekke skriftlige innspill. For øvrig kan jeg opplyse at ingen annen aktør i denne saken har hatt så mange møter med politisk ledelse i Kultur- og kirkedepartementet som nettopp Ságat. Det er i det hele tatt svært sjelden i en slik prosess at én enkelt aktør får så mange anledninger til å framføre sine argumenter, både skriftlig og muntlig. Jeg tar derfor sterkt avstand fra påstanden om at de samiske avisene ikke er blitt hørt i saken.

Konsultasjonene med Sametinget er blitt gjennomført i henhold til gjeldende avtale om prosedyrer for konsultasjoner mellom statlige myndigheter og Sametinget. Som urfolk har samene rett til å bli konsultert i saker som angår dem. Denne retten er nedfelt i artikkel 6 i ILO-konvensjon nr 169 om urfolk og stammefolk i selvstendige stater.