Skriftlig spørsmål fra Solveig Horne (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:1280 (2007-2008)
Innlevert: 12.06.2008
Sendt: 13.06.2008
Besvart: 19.06.2008 av justisminister Knut Storberget

Solveig Horne (FrP)

Spørsmål

Solveig Horne (FrP): Hva vil statsråden bidra med for å bedre bemanningssituasjonen ved Åna fengsel, og mener statsråden det er forsvarlig med tanke på sikkerheten til de ansatt og innsatte, at Åna fengsel i sommer vil ha en bemanning der 70 pst. er ufaglærte?

Begrunnelse

I Stavanger Aftenblad 11.5.2008 kommer det frem at Åna fengsel lider under bemanningsproblemer. De ansatte ved Åna fengsel er utslitt etter å ha jobbet til sammen 8 500 overtidstimer i løpet av årets første fem måneder. Bemanningsproblemene ble ytterligere forverret da en rekke betjenter i fjor høst valgte å gå over i andre jobber. I dag har fengselet 30 ufaglærte vikarer, og situasjonen i sommer vil bli at 70 % av betjentene vil være ufaglærte.
De ansatte mener arbeidssituasjonen går utover sikkerheten og ikke minst rehabiliteringsprogrammet til de innsatte.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Jeg er kjent med de utfordringer som Åna fengsel har med å skaffe nok betjenter med gjennomført fengselsbetjentutdanning fra Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS)/Fengselsskolen. Det er store variasjoner mellom fengslene i tilgangen på faglærte fengselsbetjenter. Ved de fleste fengslene er det mange nok søkere til ledige stillinger og det er få eller ingen som slutter. Ved noen få fengsler, blant annet Åna, er situasjonen vanskeligere fordi det mangler søkere til ledige betjentstillinger. Regjeringen har derfor allerede iverksatt tiltak for å møte de lokale behovene og opprettet 1. januar et desentralisert undervisningsopplegg i regi av KRUS ved Åna fengsel for 25 aspiranter. For tiden gjennomføres det tilsvarende utdanningsforløp ved fengslene Ravneberget, Kongsvinger og Tromsø/Vadsø. Jeg vil vurdere om det skal opprettes flere slike utdanningsopplegg.

Jeg er opptatt av det skal tilsettes personer som har gjennomført Fengselsskolen i faste fengselsbetjentstillinger. Kriminalomsorgen har utvidet fengselskapasiteten de senere årene og det er opprettet mange nye fengselsbetjentstillinger. Regjeringen har fulgt opp og økt klasseopptakene ved KRUS. Det er tatt opp 250 nye aspiranter i år, og det vil være over 500 fengselsbetjenter under utdanning i år noe som er et rekordhøyt antall under utdanning.

Ferieavvikling og fravær utover det som dekkes opp av fengselsbetjentutdannede i avløserstillinger, kan dekkes opp med bruk av timebetalte og vikarer uten etatsutdanning. Fengslenes må imidlertid sørge for å sette sammen bemanningen slik at det er nok fagutdannede på jobb. Jeg er klar over at dette er en utfordring ved Åna i sommer. Kriminalomsorgen region sørvest, Åna fengsel og Kriminalomsorgens sentrale forvaltning (KSF) samarbeider for tiden tett med tjenestemannorganisasjonene for å finne løsninger.

Fengslene har hatt svært høyt belegg de siste årene på grunn av nedbyggingen av soningskøen og presset på fengselsplasser. Fengslene dekker gjennomgående opp vakter også ved fravær slik at det er bemanning nok til å håndtere det høye belegget. KSF opplyser at det kun var i overkant av 2 % av vaktene som ikke ble dekket opp første kvartal i år. Ved Åna fengsel var det i løpet av samme periode ingen vakter som ikke ble dekket opp. Da Åna fengsel har problemer med å rekruttere fengselsbetjenter til ubesatte stillinger i tillegg til annet fravær, har en del vakter blitt dekket opp ved bruk av tilsatte uten etatsutdanning. KSF opplyser at bruken av tilsatte uten etatsutdanning utgjør nærmere 14 % av den gjennomførte arbeidsmengden ved alle fengslene. Det er forholdsvis store ulikeheter mellom fengslene, og ved Åna fengsel er bruken av ufaglærte i overkant av 24 %.

Det viktigste grepet for å redusere presset på bemanningssituasjonen og sikre arbeidsmiljøet er å bli kvitt soningskøen og redusere belegget. Jeg er glad for at soningskøen nå er kraftig redusert fra å være på nærmere 3000 dommer til ca 850 dommer. Når soningskøen er fjernet vil det være mulig å redusere belegget til nærmere 90 %.

Jeg er også opptatt av å bli kvitt de såkalte firemannsrommene ved Åna fengsel. Disse rommene er en belastning både for innsatte og ansatte. Jeg vil komme tilbake til dette på egnet måte.