Skriftlig spørsmål fra Elisabeth Røbekk Nørve (H) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:1284 (2007-2008)
Innlevert: 13.06.2008
Sendt: 16.06.2008
Besvart: 23.06.2008 av nærings- og handelsminister Sylvia Brustad

Elisabeth Røbekk Nørve (H)

Spørsmål

Elisabeth Røbekk Nørve (H): Nærings- og handelsdepartementet har bedt Standard Norge om å utarbeide en nasjonal strategi for standardisering. Standardiseringen er viktig både for å opprettholde næringslivets konkurranseevne og for å sikre forbrukerinteresser i forhold til balanserte standarder ved for eksempel kjøp av bygge- og anleggstjenester og håndverkstjenester.
Hvilke konkret grep vil statsråden gjøre, på kort og lang sikt for å følge opp det offentliges ansvar i forhold til denne strategien?

Begrunnelse

Ifølge portalen Standard.no finnes standarder innenfor svært mange områder, og anvendes blant annet for å gi felles retningslinjer for hvilke krav som skal settes til varer og tjenester og som spesifikasjon ved kjøp og salg for å forenkle, effektivisere og rasjonalisere kjøpsprosessen. De to største områdene det er utarbeidet standarder på er innenfor elektro og bygg.
Tirsdag 11. mars 2008 overleverte Standard Norge en standardiseringsstrategi til Regjeringen. Nærings- og handelsdepartementet viser i pressemelding av 7. mars 2008 selv til at hensikten med den nasjonale standardiseringsstrategien er å styrke forståelsen for og bruk av standarder og standardisering til beste for næringsliv, myndigheter og samfunnet for øvrig. Strategien legger opp til økt norsk engasjement i de internasjonale standardiseringsorganisasjonene.
NHO fremhever i tilknytning til Nasjonal standardiseringsstrategi at standardiseringen har stor betydning både for internasjonal handel, et effektivt næringsliv, oppfyllelse av myndighetskrav og ivaretakelse av bærekraftig utvikling. Det vises videre til at den nasjonale standardiseringsstrategien gjør rede for standardiseringens betydning innenfor en lang rekke områder og foreslår flere strategiske mål og tiltak, som for eksempel at offentlig og privat sektor skal utvide bruken av standarder, at standardisering fremmer forskning og innovasjon og bidrar til at forskningsresultater og innovasjon tas i bruk og at standardisering og standarder utvikles som bidrag til regelverksutvikling og tilsynsvirksomhet.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Utgangspunktet for spørsmålet er Nasjonal Standardiseringsstrategi som Standard Norge utarbeidet på oppdrag fra meg, og som ble overlevert mitt Nærings- og handelsdepartementet 11. mars 2008. Representanten Røbekk Nørve spør hvilke konkrete grep jeg vil ta, på kort og på lang sikt, for å følge opp det offentliges ansvar når det gjelder denne strategien.

Standarder har stor betydning for næringslivet og samfunnet for øvrig, og for utviklingen av nasjonal og internasjonal handel. En aktiv næringspolitikk må derfor legge til rette for at standardisering kan bidra til økt verdiskaping i norsk økonomi.

Med bakgrunn i den støtten det offentlige bidrar med på dette feltet, og den betydning standardiseringen har for samfunns- og næringsliv, er det viktig at standardiseringsarbeidet tar utgangspunkt i en strategi med bred tilslutning. For å sikre dette ba jeg bedt Standard Norge om å utarbeide en bredt forankret strategi for standardisering i Norge. Målet var å bidra til å fremme standardisering som virkemiddel for næringsutvikling, innovasjon og økt verdiskaping. I arbeidet med strategien har da også representanter fra næringsliv, offentlig sektor, frivillige organisasjoner og forskningsmiljøer samt andre norske standardiserings-organisasjoner vært representert.

Det er videre naturlig at standardisering omtales i den kommende stortingsmeldingen om innovasjon. På viktige punkter vil derfor strategien, fra min side, følges opp i denne meldingen. Den nasjonale standardiseringsstrategien spenner imidlertid over et meget bredt felt, og inneholder en rekke forslag til tiltak som ikke naturlig hører hjemme i en stortingsmelding om innovasjon. Disse øvrige forslagene vil bli fulgt opp i kontakt med berørte departementer.

Jeg vil avslutningsvis understreke viktigheten av at strategien følges opp av alle aktører som har deltatt i utarbeidelsen av den. En rekke av tiltakene i strategien er rettet mot private organisasjoner, bedrifter og standardiseringsorganisasjonene selv. En god oppfølging er avhengig av mange aktørers innsats.