Skriftlig spørsmål fra André Oktay Dahl (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:1290 (2007-2008)
Innlevert: 13.06.2008
Sendt: 16.06.2008
Besvart: 19.06.2008 av justisminister Knut Storberget

André Oktay Dahl (H)

Spørsmål

André Oktay Dahl (H): Er statsråden åpen for å vurdere Dixi som drifter av en nettportal som kan gi råd mv. om voldtekt, og hvorledes ser statsråden for seg at arbeidet for å sikre mannlige overgrepsofre bedre skal skje i samarbeid med ulike aktører på feltet?

Begrunnelse

Justisdepartementet har i høringsbrev datert 14. mars 2008 bedt om innspill vedrørende NOU 2008:4 "fra ord til handling-bekjempelse av voldtekt krever handling". Et av forslagene fra utvalget er å etablere en egen nettportal eller nettside hvor man kan få råd om voldtekt, hjelp og oppfølging. Undertegnede er gjort kjent med at Dixi-ressurssenter allerede har etablert en slik nettportal og er åpen for å utvide denne. Undertegnede er også gjort kjent med at Dixi arbeider med å utvide tilbudet sitt med spesielt fokus mot gutter og menn som har opplevd voldtekt. Undertegnede har lyst til å berømme statsråden for hans engasjement i forhold til et tabubelagt område, men ønsker seg enda større grad av samhandling mellom Justisdepartementet og f.eks. helsedepartementet, Barne-og likestillingsdepartementet og Arbeids- og inkluderingsdepartementet når det gjelder å konkretisere og virkeliggjøre en rekke politiske mål som Regjeringen har satt seg for å bekjempe voldtekt som samfunnsproblem og som nesten-drap i forhold til den enkelte utsatte. Undertegnede vet at svært mange aktører på feltet som jobber med seksuelle overgrep i større grad ønsker å jobbe spesielt rettet mot gutter og menn som har opplevd dette, men at det skorter på samordning og mulighet til å gjøre dette på grunn av mangel på kunnskap, ressurser og til dels også motstand fra enkelte andre aktører.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Voldtekt er en svært alvorlig og integritetskrenkende forbrytelse med store konsekvenser for den som rammes, uavhengig av om den utsatte er kvinne eller mann. For å kunne yte nødvendig hjelp, omsorg og oppfølging må innsatsen, som representanten Dahl helt riktig påpeker, være helhetlig. Det er derfor en samlet regjering som har gitt arbeidet for å bekjempe seksuelle overgrep høy prioritet, noe som ikke minst gjenspeiles i bredden av tilnærminger i Voldtektsutvalgets utredning. I utredningen foreslås det både forebyggende, organisatoriske, helsemessige og strafferettslige tiltak for å styrke situasjonen for den som er utsatt.

Et av forslagene i utredningen er etablering av en egen nettportal for informasjon om voldtekt. Portalen er foreslått å inneholde informasjon om hvor man kan henvende seg for å få hjelp og oppfølging, herunder informasjon om bistandsadvokatordningen anmeldelse og lignende. I tillegg foreslår utvalget at portalen legger til rette for utveksling av egne opplevelser og erfaringer knyttet til seksuelle overgrep.

I likhet med de øvrige forslagene i Voldtektsutvalgets utredning vil forslaget om å etablere en nettportal nå bli gjennomgått av Justisdepartementet. Som kjent gikk fristen for å levere høringsvar ut denne uken. Før vi konkluderer må vi derfor bruke noe tid på systematisere og vurdere innspillene fra høringsinstansene. Spørsmålet om å vurdere Dixi som drifter av en eventuell nettportal vil følgelig måtte avventes til det foreligger en nærmere avklaring av hvilke tiltak det skal jobbes videre med. Her vil jeg imidlertid legge til at Dixi, med den kompetanse og erfaring foreningen har opparbeidet på dette området, ville være en glimrende kandidat, dersom det skal etableres en nettportal.

Når det gjelder behovet for sikre mannlige overgrepsofre et helhetlig tilbud vil jeg vise til at regjeringen i løpet av 2008, vil ha på plass volds- og voldtektsmottak over hele landet. Mottakene vil selvsagt ta imot både kvinner og menn. I tillegg vil de fem nye regionale volds- og traumesentrene bistå det lokale tjenesteapparatet med kompetanse slik at tilbudet til overgrepsofre blir best mulig.

En særlig utfordring fremover blir slik jeg ser det, å legge til rette for at flere menn anmelder overgrep og oppsøker hjelpeapparatet. Det kan være grunn til å tro at menn i enda større grad enn kvinner opplever skyld og skam i forbindelse med et overgrep og av den grunn er svært tilbakeholdne med å rapportere.