Skriftlig spørsmål fra André Oktay Dahl (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:1291 (2007-2008)
Innlevert: 13.06.2008
Sendt: 16.06.2008
Besvart: 19.06.2008 av justisminister Knut Storberget

André Oktay Dahl (H)

Spørsmål

André Oktay Dahl (H): Stiller statsråden seg fortsatt avvisende til at det umiddelbart organiseres en sommerøvelse hvor mannskaper fra Politireserven deltar med sikte på å forebygge en økende aggressiv tigger-, salgs- og prostitusjonsvirksomhet samt økende narkotikaomsetning ved Akerselven?

Begrunnelse

Situasjonen i deler av Oslos gater og langs Akerselven er til dels ute av kontroll hva kriminalitetsutvikling angår, ikke minst i forhold til åpenlys narkotikaomsetning, tiggervirksomhet og aggressiv prostitusjonsvirksomhet. Politireserven ble dannet ved lov av 21. november 1952 og består av vernepliktige mannskaper som etter førstegangstjenesten blir overført til politiet og gjennomfører sin videre verneplikt der. Mannskapene har gjennomgått en grundig trening og består av kompetente, godt motiverte folk som er interessert i å yte bistand i forbindelse med naturkatastrofer, militær beredskap og ulykker eller også for å opprettholde samfunnsordenen når viktige allmenne interesser tilsier det, jf. lovens § 3. Undertegnede har flere ganger anmodet statsråden om å utnytte disses kompetanse for å frigjøre politikraft jf. f.eks. Spørsmål nr. 1015, datert 09.06.2006, og Spørsmål nr. 1064, datert 15.06.2006. Jeg stiller meg undrende til at statsråden ikke ser nytten av å benytte mannskaper fra Politireserven som del av en sommerøvelse for å få bukt med den aggressive tigger- og prostitusjonsvirksomheten samt narkotikaomsetningen i Oslo ved at politiet blir mer synlige i gatebildet enn i dag. Ikke minst fremstår dette som underlig når statsråden uttrykker bekymring over at bruken av private sikkerhetsselskaper stadig øker i omfang. Å benytte politireserven kan være en mulighet som sammen med skjerpede politivedtekter kan bidra til å gjøre Oslo til en tryggere by. Det kan også være et langt bedre alternativ enn å kriminalisere sexkjøp før man vet konsekvensene av det for den enkelte prostituerte.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Bruk av Politireserven reguleres av Lov om tjenesteplikt i politiet av 21.november 1952 nr 3 Denne lovs § 3 tredje ledd sier at Politireservetjeneste kan være aktuelt for å opprettholde samfunnsordenen når viktige allmenne interesser tilsier det. Denne bestemmelsen tar imidlertid sikte på hastesituasjoner som kan oppstå uten at politiet er forberedt, eksempelvis terror- og sabotasjehandlinger eller trusler/risiko for slike, før krigsberedskap er erklært eller ved masseopptøyer av et slikt omfang at politiet rent tallmessig ikke makter å håndtere oppgaven. I tillegg må den foreliggende situasjon være av en viss størrelse og alvorlighet før innkalling av politireserven kan bli aktuelt.

Ordensforstyrrelser og annen straffbar virksomhet relatert til tigging, prostitusjon og åpen narkotikaomsetning i det offentlige rom er ikke av en slik karakter at politireserven kan innkalles.

Når vilkårene for å innkalle politireserven er oppfylt kan den bl.a. bli satt til å ivareta ordens og trafikktjeneste. Innholdet og fokusområder for slik tjeneste må sees i lys av at tjenesten skal ivareta de ordensmessige forholdene som vil knytte seg til de særlige utfordringene som springer ut av mer alvorlige uforutsette hendelser, eksempelvis av patruljering og vakthold av evakuerte områder for å motvirke plyndring. Forsterkning av politiet med politireserven vil være begrenset i tid til situasjonen igjen er under kontroll og situasjonen normalisert.

Politidirektoratet opplyser at i et øvingskonsept som innebærer involvering av politireserven i politiets alminnelig daglige tjenesteutøvelse, vil det i praksis være vanskelig å skille mellom hva som er øving og hva som er ordinær utøvelse av politimyndighet ved politiets tjenestehandlinger i strid med hjemmelsgrunnlaget for bruk av politireserven. Manglende hjemmelsgrunnlag reiser også tvil om forsikringsansvar og politimyndighet. Et slikt øvingskonsept vil ikke kunne gis et innhold og omfang som ville innbære noe reelt bidrag i Oslo politidistrikts ordensmessige innsats i Oslo sentrum. Politidirektoratet opplyser også at ut fra faglige og kompetansemessige forhold vil et slik øvingsscenario neppe være kostnadseffektivt og hensiktsmessig.

Politidirektoratet har ansvar for utdanning og øving av politireserven. Det administrative ansvaret er lagt til Utrykningspolitiet som gjennomfører utdanning og øvinger. Dette bygger på fagplaner fra Politihøgskolen tilpasset relevante tjenesteområder og oppgaver som politireserven kan bli satt til når lovens vilkår for bruk av ressursen er oppfylt. Politidirektoratet mener det ikke vil være hensiktsmessig eller ønskelig å gripe inn i dette opplegget som bygger på relevante grunnlag og en realistisk vurdering av politireservens formål som en forsterkningsressurs.

Politidirektoratet og Utrykningspolitiet søker i fellesskap å øve politireservemannskapene i samband med større politiøvelser, slik som under øvelse Oslo i 2006.

Politireserven skal ikke være en erstatning for eventuelt manglende politiressurser til daglige politigjøremål. Politiutfordringer i Oslo må altså løses med de politiressurser vi har tilgjengelig. Som følge av for liten utdannelse av politibetjenter fra Politihøgskolen under tidligere regjeringer, har denne regjeringen måtte øke antall studenter ved PHS til det maksimale, både for 2007 og 2008 for å dekke det kortsiktige behovet vi har for daglig politiinnsats i landet vårt. Dette, sammen med vår bevilgning av nesten 600 millioner kroner de siste to årene, har vært og er avgjørende for det kortsiktige ressursbehovet i politiet.

I tillegg arbeider vi for en langsiktig dekning av ressursbehovet og fikk for noen dager siden overlevert en rapport fra Politidirektoratet om bemanningsbehovet for norsk politi frem til 2020. Dette vil være et viktig bidrag i arbeidet med å skaffe en varig størrelse på politistyrken, som står i forhold til de utfordringer vi står overfor.

Til slutt vil jeg nevne at det tar to år før vi kan høste fruktene av det økte opptaket ved PHS i 2007, men allerede i forrige uke ble over 70 nye tjenestemenn- og kvinner tilført Oslo politidistrikt, direkte fra Politihøgskolen. Disse skal, i tillegg til den allerede eksisterende styrken, kunne gjøre en god jobb i Oslo`s gater i sommer.