Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:1285 (2007-2008)
Innlevert: 13.06.2008
Sendt: 16.06.2008
Besvart: 19.06.2008 av justisminister Knut Storberget

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): Det har over lang tid vært fokus på manglende tilstedeværelse av norsk politi i det ganske land, noe som skyldes manglende innsats fra dagens regjering. Selv om statsråden vil hevde at det utdannes flere nå enn tidligere, forhindrer ikke det det faktum at politinorge går på tomgang. Ikke minst i Rana-regionen har det vært ille.
Hva vil statsråden foreta seg for å bedre situasjonen her og gi befolkningen økt tilstedeværelse av politi, ikke minst i helger og på nattetid?

Begrunnelse

Jeg er gjort kjent med at det i en periode har vært en person på vakt nattetid, med ansvar for opptil 5 kommuner på nordre Helgeland. Det sier seg selv at dette er uholdbart og medfører stor belastning på de ansatte i etaten. Samtidig hevder statsråden at bevillingen er større enn noen gang, selv om denne spises opp av lønns- og prisstigningen. Jeg ser derfor frem til å høre hvordan statsråden har tenkt å løse de utfordringer som her beskrives.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Jeg arbeider for å sikre et politi med en tjenestestruktur, et vaktsamarbeid og en bemanning som ivaretar publikums behov for service og beredskap. Denne regjeringen har økt politiets budsjetter med vel en halv milliard kroner i perioden 2006 – 2008. Antallet elever ved Politihøgskolen ble økt til 432 studenter i 2007. Det økte opptaket er videreført i 2008-budsjettet. Dette gjør vi både fordi vi forventer en stor avgang i årene fremover, men også fordi regjeringen vil styrke politiet slik at politireformens intensjoner oppfylles.

For å videreutvikle det lokale samarbeidet har Regjeringen tatt initiativ til et mer formalisert samarbeid mellom politidistriktene og kommunene i form av politiråd. Formålet med politirådet vil være å utveksle informasjon, etablere felles problemforståelse og iverksette lokale tiltak for å forebygge og bekjempe kriminalitet.

Politidirektoratet har hatt i oppdrag å utrede politi- og lensmannsetatens utdannings- og bemanningsbehov, både når det gjelder politiutdannet personell og personell med annen utdanning. Jeg fikk rapporten den 16. juni d.å. og vil gå nøye gjennom direktoratets utredninger og anbefalinger.

Spørsmålet om politidekning i nordre Helgeland er forelagt politimesteren i Helgeland. Politidistriktet er delt inn i fire regioner for å utnytte ressursene best mulig. Hver region opererer med turnuslister som i størst mulig grad ivaretar en aktiv polititjeneste etter forventet kriminalitetsaktivitet og bistandsbehov.

Politidistriktets operasjonssentral har ansvaret for å samordne mannskapsressursene i hele politidistriktet for å løse oppdrag i den enkelte region men også i politidistriktet som helhet. Dette innebærer blant annet at ved mange oppdrag innen en region vil politipersonell fra andre regioner kunne overføres/forflyttes for å bistå.

Nord-regionen som består av en politistasjon og to lensmannskontorer har felles turnuslister som er lagt opp etter hvilken tid på døgnet forventet aktivitet er høyest. Utenom dagtid varierer derfor normalt antall mannskaper på vakt. I snitt er det størst bemanning fra kl. 00.00 til kl. 0400 natt til lørdag og søndag.

Politidirektoratet fordeler budsjettet til politidistriktene etter faste kriterier, som også tar hensyn til det enkelte politidistrikts utfordringer og oppgaver. Innenfor denne budsjettrammen er det politimesterens ansvar å vurdere hvilken bruk av pengene som totalt sett gir de beste resultatene i politidistriktet. Det er således politidistriktets ledelse som har ansvaret for ressursfordeling og tjenesteordninger i distriktet, og den lokale ledelsen vurderer om ressursene skal benyttes til stillinger eller settes inn på andre viktige områder. Jeg har tillit til at politimesteren foretar de nødvendige prioriteringer for å sikre hele politidistriktet en god polititjeneste.