Skriftlig spørsmål fra Gjermund Hagesæter (FrP) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:1288 (2007-2008)
Innlevert: 13.06.2008
Sendt: 16.06.2008
Besvart: 24.06.2008 av kultur- og kirkeminister Trond Giske

Gjermund Hagesæter (FrP)

Spørsmål

Gjermund Hagesæter (FrP): I VG 13/6-08 kommer det frem at departementet ved minst én anledning har betalt billett/helgepass for statsråd Trond Giske uten at statsråden hadde noen offisielle plikter på arrangementet. I utgangspunktet er alle private goder som betales av arbeidsgiver oppgave- og skattepliktig.
Kan statsråden legge frem et oppsett over hvilke beløp departementet har betalt for billetter ol. til statsråden siden 2005, hvor mye av dette som er oppgitt til beskatning, og hvem som foretar vurderingen av hva som skal fordelsbeskattes?

Begrunnelse

I ovennevnte oppslag er det vist til at departementet har betalt helgepass for statsråd Trond Giske til festivalen Norwegian Wood. Ordinær pris er kroner 2.000,-. Beløpet blir betalt av departementet etter at statsråden ble nektet fribillett til arrangementet. Dette tyder helt klart på at statsråden ikke hadde noen offisielle plikter på festivalen, noe som igjen trekker i retning av at dette er en privat ytelse som skal skattlegges. På bakgrunn av dette ber jeg om et oppsett over hvor mange slike arrangement som blir betalt av departementet for statsråden, og hvilke totalbeløp dette utgjør siden regjeringsovertakelsen i 2005. Undertegnede ønsker også en oversikt over hvor mye av dette som er oppgitt til beskatning, samt hvem og hvordan vurderingen blir foretatt, for hvilke ytelser som skal oppgis til beskatning og ikke.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Kultur- og kirkedepartementet har ansvar for et bredt spekter av virksomheter innen kulturfeltet. Blant disse er konserter og musikkfestivaler hvor aktivitetsnivået i de senere år har vært sterkt økende, ikke minst som følge av regjeringens satsing på norsk musikk. Tilstedeværelse på kulturarrangementer, det være seg konserter, teater, festivaler er en viktig del av kulturministerens daglige arbeid. Jeg legger til grunn at deltakelse på arrangementer innenfor eget fagansvarsområde, i stor utstrekning er overveiende tjenstlig begrunnet, og derved ikke skattepliktig. Dette gjelder uavhengig av om det er fagdepartementet eller arrangøren som dekker kostnadene ved deltakelse. Når det for øvrig gjelder departementenes regnskapsførsel er denne underlagt Riksrevisjonens årlige gjennomgang og kontroll, jf. Instruks om Riksrevisjonens virksomhet av 11. mars 2004 fastsatt av Stortinget 11. mars 2004.