Skriftlig spørsmål fra Elisabeth Vik Aspaker (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1293 (2007-2008)
Innlevert: 13.06.2008
Sendt: 16.06.2008
Besvart: 24.06.2008 av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

Elisabeth Vik Aspaker (H)

Spørsmål

Elisabeth Vik Aspaker (H): Mye tyder på at bruk av dopingmidler utenfor idretten er et betydelig problem, noe Tollvesenets store beslag av dopingmidler er en indikasjon på. På et spørsmål om omfanget av dopingbruk i Norge, svarte statsråden i mars 2006 at det skulle iverksettes en omfangsundersøkelse for å kartlegge problemet.
Er denne kartleggingen gjennomført, hva er i så fall funnene og hvilke tiltak er eventuelt satt i verk enten i samarbeid med Antidoping Norge eller i regi av det offentlige for å hindre misbruk og helseskader etter dopingmisbruk?

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Helsedirektoratet fikk 29. mars 2006 i oppdrag å iverksette en omfangsundersøkelse om bruk av dopingmidler. Oppdraget ble gitt av Helse- og omsorgsdepartementet på vegne av den tverrdepartementale gruppen for koordinering av departementenes innsats når det gjelder doping utenfor idretten. Bakgrunnen for oppdraget er at vi ikke har tilstrekkelig kunnskap om blant annet omfanget av problemet. En undersøkelse om tilgjengelighet til og bruk av dopingmidler er viktig for å kunne vurdere og iverksette aktuelle forebyggingstiltak på dette området.

Undersøkelsen omfatter både en kvantitativ og en kvalitativ del. Omfangsundersøkelsen vil gi data om bruk av dopingmidler i aldersspennet 13–25 år og vil således omfatte eventuell bruk blant ungdomsskoleelever og bruk under militærtjeneste. Oppdraget er gitt til Politihøgskolen som leder arbeidet med undersøkelsen.

Helsedirektoratet opplyser at prosjektet er blitt forsinket fordi det har tatt lenger tid enn forutsatt å samle inn data. Denne forsinkelsen er akseptert av Helsedirektoratet fordi man med dette kan forvente å få et vesentlig bedre datagrunnlag. Helsedirektoratet opplyser videre at resultatene av undersøkelsen forventes å foreligge høsten 2008.

I henhold til politiets og tollvesenets beslagstall er det ingen indikasjon på økning i bruk av dopingmidler. Tollvesenets beslagstatistikk viser en viss nedgang i antall beslag siste året og en betydelig nedgang i beslaglagt mengde. Det er imidlertid ingen tvil om at bruk av dopingmidler utenfor idretten innebærer et samfunnsproblem som vi fortsatt må ta på alvor. Resultatene fra omfangsundersøkelsen vil gi oss et grunnlag for å vurdere framtidige tiltak. Innsatsen på dette området videreføres gjennom blant annet Dopingtelefonens informasjonsvirksomhet og kompetansehevende tiltak. Jeg vil også nevne at det er etablert et samarbeid om dopingmidler utenfor idretten mellom Helsedirektoratet og Stiftelsen Antidoping Norge.