Skriftlig spørsmål fra Elisabeth Vik Aspaker (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:1294 (2007-2008)
Innlevert: 13.06.2008
Sendt: 16.06.2008
Besvart: 20.06.2008 av justisminister Knut Storberget

Elisabeth Vik Aspaker (H)

Spørsmål

Elisabeth Vik Aspaker (H): I en debatt om seniorpolitikk i Stortinget 5. juni uttalte arbeids- og inkluderingsministeren, sitat: "Det er et faktum at denne regjeringen har brukt mye tid og krefter på å snu fokuset - bort fra at dette skal finne sin løsning gjennom lokale forhandlinger og over i en sterkere bruk av kollektive avtaler." Dette står i klar motstrid til at justisministeren gjentatte ganger har henvist til at seniortiltak må finne sin løsning gjennom lokale forhandlinger.
Hva mener Regjeringen egentlig om dette spørsmålet?

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: I Soria Moria erklæringen fastslås viktigheten av å bekjempe utstøting fra arbeidslivet og å iverksette målrettede tiltak overfor bl.a. eldre i arbeidslivet. Konkret heter det at regjeringen vil ”sørge for en seniorpolitikk som bidrar til at eldre oppfattes som en positiv ressurs for arbeidslivet” og å arbeide ”for økning av avgangsalder i offentlig sektor”.

Den forrige regjering la fram forslag som ville gi et tøffere arbeidsliv. Den rød-grønne regjeringen har derfor reversert de borgerlige partienes vedtak om økt adgang til midlertidige ansettelser og styrket arbeidstakernes vern i arbeidsmiljøloven. Forslagene om adgang til mer overtid, flere midlertidige ansatte og dårligere oppsigelsesvern er avlyst. Våre tiltak vil hindre en brutalisering av arbeidslivet og dermed være et bidrag til å hindre at eldre arbeidstakere blir skviset ut av arbeidslivet. Et godt arbeidsmiljø og gode HMS-tiltak er i seg selv viktig for å motvirke utstøting på kort eller lang sikt.

Pensjonsreformen og avtalen om inkluderende arbeidsliv – hvor et av hovedmålene er å utsettes avgangsalderen fra arbeidslivet - er eksempler på sentralt iverksatte tiltak som fremmer en god seniorpolitikk. Slike generelle tiltak som får virkning på hele arbeidsmarkedssektoren, er de grunnleggende og sentrale seniorpolitiske tiltak fra regjeringen.

Gode og virkningsfulle sentrale tiltak er imidlertid ikke til hinder for at også lokale tiltak innenfor den enkelte virksomhet kan være formålstjenelige. Spesielt vil det være aktuelt å støtte lokale tiltak med sikte på å få ansatte til å utsette tidspunktet for pensjonsavgang. Jeg har først og fremst uttalt meg om seniorpolitikk innenfor mitt ansvarsområde og har bl.a. vist til et forsøk i Hordaland politidistrikt hvor formålet har vært - på en raskt og effektiv måte - å teste ut aktuelle seniorpolitiske virkemidler vi ønsker å bruke.

Jeg kan ikke se at det er noen motstrid mellom den generelle sentrale seniorpolitikken og den mer avgrensa sektorielle – og lokale – seniorpolitikken. Begge tilnærmingene vil - etter min oppfatning - være nødvendig for å få eldre arbeidstakere til å stå lengre i arbeidslivet.