Skriftlig spørsmål fra Åse Gunhild Woie Duesund (KrF) til justisministeren

Dokument nr. 15:1298 (2007-2008)
Innlevert: 16.06.2008
Sendt: 17.06.2008
Besvart: 20.06.2008 av justisminister Knut Storberget

Åse Gunhild Woie Duesund (KrF)

Spørsmål

Åse Gunhild Woie Duesund (KrF): Ifølge meldinger i media skal Direktoratet for samfunnssikkerhet nå evaluere håndteringen av skogbrannen i Froland.
Vil statsråden sørge for en ekstern gjennomgang av alle instansers rolle i krisehåndteringen, Regjeringens egen inkludert, og hvordan vil resultatene av gjennomgangen bli lagt fram for Stortinget?

Begrunnelse

Skogbrannen i Froland er trolig den største i Norge etter 2. verdenskrig. Det har underveis i slukningsarbeidet og i ettertid blitt reist kritikk bl.a. fra lokalt hold for at lokale myndigheter for sent fikk nødvendig assistanse, bl.a. i form av et betydelig større antall helikoptre. Det gjorde også inntrykk at ordføreren i Froland fredag 13.6.08 rykket ut i media og ba om hjelp fra Regjeringen. En hendelse som dette gir betydelige muligheter for læring og forbedring. Det er viktig at alle ledd i beredskapskjeden blir evaluert på en uavhengig måte og at Stortinget får seg forelagt resultatene på en egnet måte.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Det har vært en rekke skogbranner i Sør-Norge den siste tiden og skogbrannen i Froland kommune er den største skogbrannen i moderne tid. Jeg mener det er viktig å gjennomgå også denne type hendelser for å trekke lærdom.

Justisdepartementet ble holdt løpende orientert om utviklingen av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og aksjonsledelsen har rapportert om tilstrekkelig tilgang på mannskap, utstyr og luftbåren støtte.

Brannberedskap er et kommunalt ansvar og viktige statlige støtteressurser ved skogbrann er skogbrannhelikopter, Sivilforsvaret og Forsvaret. Når slukkingsarbeidet er avsluttet vil Justisdepartementet sette ned en arbeidsgruppe som skal gjennomgå håndteringen av skogbrannen i Froland og skogbrannberedskap generelt. Gruppen vil få i mandat å samle relevante erfaringer fra skogbranner og fremme forslag til tiltak for forbedring av skogbrannberedskapen og ha representanter fra relevante aktører.

Regjeringen vil orientere Stortinget om gjennomgangen av skogbrannberedskap og håndtering i den kommende stortingsmeldingen om brannvern.