Skriftlig spørsmål fra Gunnar Kvassheim (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1302 (2007-2008)
Innlevert: 16.06.2008
Sendt: 17.06.2008
Besvart: 26.06.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Gunnar Kvassheim (V)

Spørsmål

Gunnar Kvassheim (V): Rogaland fylkeskommune og Eigersund kommune er villige til å forskottere midler, slik at det kan anlegges ny jernbanebru på E 39 på Helleland og krabbefelt i Skibadalen.
Hvordan stiller statsråden seg til en forskotteringsavtale med fylkeskommunen og kommunen, som kan sikre snarlig realisering av dette viktige samferdselsprosjektet?

Begrunnelse

Jernbanebrua på E 39 på Helleland i Eigersund kommune er smal og dårlig tilpasset dagens trafikkbelastning. Brua er en flaskehals for trafikken og farlig å krysse for gående og syklende. Sør for brua i Skibadalen er det behov for krabbefelt for å få bedre flyt i trafikken. Disse tiltakene har Rogaland fylkeskommune og Eigersund kommune åpnet for å forskottere midler til. Tiltakene er på det nærmeste ferdig planlagt og det vil være mulig å starte arbeidene i 2009. Tross velviljen fra fylkeskommunen og kommunen har man ikke lyktes med å få til en avtale som gir grønt lys for en løsning av disse prosjektene basert på forskottering.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Gjeldende prinsipper for forskutteringer, og fullmakter i denne forbindelse, ble gitt gjennom Stortingets behandling av St.prp. nr. 76 (2000-2001), jf. Innst. S. nr. 327 (2000-2001). Et viktig element i denne behandlingen var at forskutteringer for å framskynde anleggsstart bare bør tillates for prosjekter som i hovedsak er fullfinansiert i handlingsprogrammet for tiårsperioden i Nasjonal transportplan (NTP).

Prosjektet som her tas opp av representanten Kvassheim er ikke prioritert i gjeldende Nasjonal transportplan for perioden 2006-2015. Det er imidlertid under vurdering i arbeidet med Nasjonal transportplan for perioden 2010-2019. Reguleringsplan er under behandling og kostnadene er foreløpig er anslått til om lag 80 mill. kr.

Dette er et viktig prosjekt. Jeg er derfor positiv til forskottering mot refusjon tidsrom på det tidspunkt prosjektet blir prioritert i kommende NTP.