Skriftlig spørsmål fra Bent Høie (H) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:1303 (2007-2008)
Innlevert: 16.06.2008
Sendt: 17.06.2008
Rette vedkommende: Helse- og omsorgsministeren
Besvart: 25.06.2008 av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

Bent Høie (H)

Spørsmål

Bent Høie (H): Mener statsråden at det er grunnlag for å hevde at det var en reell nedgang i antall årsverk i pleie- og omsorgssektoren i perioden 2004-2005?

Begrunnelse

I Kommuneøkonomiproposisjonen for 2008 opplyser Regjeringen i pkt. 3 at det var en nedgang i antall årsverk i pleie- og omsorgssektoren i perioden 2004-2005. Dette er ikke i samsvar med informasjon Stortinget tidligere har blitt forelagt, blant annet i St.mld.nr 25 (2005-2006) Mestring, muligheter og mening, der det anslås en årsverksvekst i sektoren i intervallet 1600-2200 i 2005. Det fremgår av Kommuneøkonomiproposisjonen at kilden for tallmaterialet er SSB. Av SSBS hjemmesider fremgår det at det er foretatt endringer i produksjonsopplegget, som har gitt store utslag i endrede tall for pleie- og omsorgssektoren. Denne informasjonen er ikke gjengitt i Kommuneøkonomiproposisjonen.
Det er viktig å klarlegge om den endrede statistikken for årsverk i pleie- og omsorgssektoren skyldes reelle forhold, eller om endringer i SSBs produksjonsopplegg har gitt utslag som sår tvil om statistikken gjenspeiler den faktiske utviklingen i årsverksinnsats. Det er avgjørende at statsråden gir utfyllende informasjon om alle relevante forhold, i tråd med informasjonsplikten overfor Stortinget.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Regjeringen har målsetting om 10 000 nye årsverk til omsorg innen 2009. Statistisk sentralbyrå presenterte 16. juni oppdaterte tall for årsverk i perioden 2004 til 2007. Samlet viser tallene 9 500 nye årsverk i perioden 2004 til 2007, en nedgang på 1600 årsverk i 2005 og en vekst på 11100 årsverk i 2006 og 2007. I Stmeld. nr. 25 (2005-2006) Mestring, muligheter og mening ble Stortinget orientert om at måloppnåelse vil måles gjennom flere ulike datakilder. Hovedkilden er SSBs personellstatistikk som bygger på trygdeetatens arbeidstakerregister. I tillegg inngår kommuneregnskapstall, PAl-registeret til KS og ulike typer plantall innhentet fra kommunene i departementets vurdering av måloppnåelse. Personellutviklingen er jevnlig tema for konsultasjonsmøtene mellom KS og regjeringen, og det er et mål å oppnå størst mulig enighet om forståelsen av utviklingen. Av hensyn til tidspunktet for publisering av ulike typer data og rapporteringer gis den fyldigste redegjørelsen til Stortinget i de årlige statsbudsjettene på høsten. Et stort innslag av små stillinger, mange vikarer og timearbeidere gjør det krevende for SSB å benytte registertall. Både SSB og Helsedirektoratet har de siste årene jobbet målrettet for å forbedre datakvaliteten. Senest denne våren er det gjennomført endringer i produksjonsopplegget som har medført endringer i den rapporterte personeUutvMngen, Når det gjelder representantens spørsmål vil jeg presisere at det tilligger SSB å vurdere om datakvaliteten er akseptabel og om resultater kan publiseres. Jeg kan konstatere at SSB i denne konkrete saken har endret produksjonsopplegg nettopp for å bedre datakvaliteten og at resultatene er publisert De gir ikke Helse- og omsorgsdepartementet grunnlag for andre vurderinger av årsverksutviklingen i perioden 2004-2005 enn det som er publisert fra SSB's side.