Skriftlig spørsmål fra Tord Lien (FrP) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:1305 (2007-2008)
Innlevert: 17.06.2008
Sendt: 18.06.2008
Rette vedkommende: Fiskeri- og kystministeren
Besvart: 26.06.2008 av fiskeri- og kystminister Helga Pedersen

Tord Lien (FrP)

Spørsmål

Tord Lien (FrP): I innst. S. nr. 183 (2006-2007) om St.prp. nr. 32 om vern av villaksen: "Arbeidet med å vurdere behov og muligheter knyttet til fremtidig teknologi og produksjonsformer, bruk av steril fisk og metodeutvikling for merking av fisk, må etter komiteens mening prioriteres sterkt fremover."
Hvordan har energi- og miljøkomiteens enstemmige ønske om en sterk prioritering av arbeidet med å innføre bruk av steril oppdrettsfisk blitt fulgt opp av Regjeringen?

Begrunnelse

Representanten er kjent med at det ved Havforskningsinstituttets forskningsstasjon på Matre jobbes med forskning på kommersiell utnyttelse av triploid sterilisering av laks, og at dersom forskningsmidlene til dette prosjektet styrkes vil en konklusjon kunne trekkes i løpet av to til tre år, men at det med dagens bevilgningsnivå vil kunne ta mye lengre tid.

Helga Pedersen (A)

Svar

Helga Pedersen: St.prp. nr. 32 (2006-2007) om vern av villaksen, er det foreslått en rekke tiltak for bedre vern av villaksen. Ett tiltak er å igangsette et program med sikte på å utvikle en konkurransedyktig steril oppdrettslaks. Bruk av steril fisk i oppdrett kan være et effektivt tiltak for å redusere genetisk påvirkning på villfisk som følge av rømt laks. Som det også står nevnt i proposisjonen til Stortinget, er utvikling av steril laks et langsiktig tiltak som krever minst to laksegenerasjoner. Når laks bruker om lag 5 år på å bli kjønnsmoden, vil et slikt prosjekt måtte sees i et perspektiv over minst 10 år.

I Fiskeri- og kystdepartementets budsjettproposisjon for 2008 er kontrollert kjønnsmodning og forskning på steril fisk fremhevet som særlige satsingsområder. Havforskningsinstituttet er gjennom det årlige tildelingsbrevet gitt i oppdrag å utrede hvorvidt sterilisering av oppdrettsfisk vil kunne utvikles som metode.

Havforskningsinstituttet satte høsten 2007i gang arbeid med steril lakseproduksjon, som vil bli studert for med hensyn på velferd og produksjonsegenskaper i de kommende årene.

Man kan sterilisere fisk ved å krysse arter (artshybrider), eller ved å produsere triploid fisk, det vil si at fiskene får tre kromosompar mot normalt to. I tillegg pågår også forskning, om enn på et svært tidlig stadium, på alternative metoder som vaksinering og ulike genteknologiske teknikker.

Den mest aktuelle teknologien per dags dato for å sterilisere laks er å gjøre den triploid ved hjelp av temperatursjokk på rognstadiet. Det har imidlertid vist seg at andelen triploider etter temperaturbehandling kan variere mye, og at temperatursjokket ofte gir høy dødelighet på eggene. Triploid laks vokser saktere og har høyere dødelighet enn vanlig laks. Det er også påvist velferdsproblemer hos triploid fisk som bl.a. kjevedeformiteter som medfører spisevansker.

Før en kan konkludere med om det er forsvarlig å anbefale eller påby bruk av steril laks i oppdrett, vil det derfor være behov for en grundig vitenskapelig dokumentasjon av hvordan triploid laks klarer seg under de produksjonsforholdene som er vanlige i kommersielt oppdrett.