Skriftlig spørsmål fra Torbjørn Hansen (H) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:1306 (2007-2008)
Innlevert: 18.06.2008
Sendt: 19.06.2008
Besvart: 26.06.2008 av nærings- og handelsminister Sylvia Brustad

Torbjørn Hansen (H)

Spørsmål

Torbjørn Hansen (H): Ifølge lekkasjer til Aftenposten 17/6/08 har Regjeringen gitt Telenor klarsignal for å jobbe med oppkjøpstransaksjoner som reduserer statens eierpost ned mot 34%. Eierskapsmeldingen sier at Regjeringen vil opprettholde eierandelen på 53,96% og Regjeringen har trukket tidligere fullmakter tilbake og markert dette politisk. Statens adferd som eier er kurssensitivt. Regjeringen bør opptre ryddig og forutsigbart i eierskapspolitikken.
Hva er statens politikk for eierskapet i Telenor?

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Jeg vil innledningsvis understreke at ingen som er ansvarlig for forvaltningen av statens eierskap i Telenor har uttalt seg om oppkjøpstransaksjoner slik som omtalt i spørsmålet.

Statens politikk for eierskapet i Telenor er beskrevet i Eierskapsmeldingen (St.meld. nr. 13 (2006-2007)). Det fremgår at statens hovedmål med eierskapet i Telenor er å bidra til en god langsiktig industriell utvikling av selskapet, og at Telenor er et sentralt selskap for videre utvikling av norsk IKT-kompetanse og arbeidsplasser. Videre presiseres det at regjeringen er opptatt av at selskapet teknologisk og industrielt videreutvikler seg i Norge. Regjeringen ønsker å sikre en nasjonal forankring av eierskapet i Telenor og at hovedkontorfunksjonene blir liggende i Norge. I meldingen fremgår det også at regjeringen vil opprettholde eierandelen i Telenor ASA.

Som en oppfølging av Eierskapsmeldingen ble en tidligere gitt fullmakt til å redusere statens eierandel i Telenor ASA gjennom salg av aksjer, trukket tilbake. Dette skjedde i forbindelse med regjeringens forslag til statsbudsjett for 2008, jf. St.prp. nr. 1 (2007-2008) fra Nærings- og handelsdepartementet. Fullmakten som ble trukket tilbake ga Regjeringen adgang til å redusere statens eierandel i Telenor gjennom salg av aksjer fra dagens 53,97 prosent til 51 prosent. Adgangen til å kunne redusere statens eierandel i Telenor ASA ned til 34 prosent som et ledd i en industriell løsning ble opprettholdt.